Listování
od 

Podkrkonošská pánev / Prouza, Vladimír, Tásler, Radko (2001) -- In: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky -- ISBN 80-7075-470-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Podkrkonošské drahé kameny / Pišl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 6 (2000), s. 443-447
Zdroj: ČGS (UNM)
Podkrkonošské karneoly / Řídkošil, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 6 (2000), s. 448-451
Zdroj: ČGS (UNM)
Podkrkonošské olivíny a jejich šperkařské využití / Turnovec, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Podkrkonošské "tarasy" / Vítek, Jan -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 25, č. 1 (1992), s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Podkrušnohorské technické muzeum / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2003), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma / Breiter, Karel, 1956- -- In: Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften -- Vol. 212 (2001), p. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Podloží Doupovských hor (11-12 Kadaň, 12-11 Žatec, 11-24 Žlutice) / Mlčoch, Bedřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Podložie slovenskej časti viedenskej panvy (Variant.)
Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch / Kullman, Eugen -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 9-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky) / Franců, Juraj, 1957-, Milička, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1989), s. 462
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku / Franko, Ondrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1992), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši / Marschalko, Marian -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, č. 1 (2003), s. 23-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR / Černý, Ivo, Klát, Jaroslav, Vojtovič, Vilibald -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 294-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic / Nehyba, Slavomír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 39 (1999), s. 7-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR / Líkař, Zdeněk -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 259-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí / Kolomazník, Jan, Malec, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky pro rekreaci v CHKO Žďárské vrchy a jejich využívání / Zapletalová, Jana -- In: Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné oblasti Žďárské vrchy -- s. 115-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE / Endlicher, Josef -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 298-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno / Dreiseitl, Ivo -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 637-640
Zdroj: ČGS (UNM)