Listování
od 

Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory / Šída, Petr, 1976-, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 218-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání chemického složení vltavínů z Čech, Moravy, chebské oblasti, Lužice, Rakouska a jiných tektitů
Porovnání dvou odlišných způsobů měření řezných odporů mechanického nástroje na laboratorním tlakovém pluhu / Foldyna, Josef, Nováková, Daria, Sitek, Libor -- In: Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99 -- s. 177-180
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Porovnání elastických vlastností zjištěných statistickými a dynamickými metodami na vzorcích vrtného jádra z kolského superhlubokého vrtu a na jejich analozích z povrchu
Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222 / Gruntorád, Jan, jr., Lajčíková, Ariana -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 10 (1992), s. 293-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání koncentrací polutantů v pevných a kapalných usayených srážkách na Milešovce.
POROVNÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V RŮZNÝCH DRUZÍCH KAPALNÝCH SRÁŽEK / Chaloupecký, Pavel, Fišák, Jaroslav, Skřivan, Petr, Špičková, Jitka -- In: Meteorologické zprávy -- Roč. 61, č. 3 (2008), s. 79-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Porovnání kontinuálních vysokým tlakem generovaných a pulzujících nízkým tlakem generovaných vodních paprsků na betonu / Bodnárová, L., Hela, R., Hlaváč, L. M., Janurová, E., Mádr, V., Pustelník, J., Sitek, Libor -- In: Vodní paprsek 2009 -- S. 126-135
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd / Vavro, L., Vavro, Martin -- In: Minerální suroviny - Surowce mineralne -- Roč. 2, č. 4 (2001), s. 17-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Porovnání kvantitativních a kvalitativních odtokových poměrů na povodí Lesního potoka / Korytář, M., Kovář, P., Skřivan, Petr -- In: Krajina, les a lesní hospodářství -- s. 92-98
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry / Martinů, Zdeněk, Skalský, Lumír -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů / Gruntorád, Jan, jr., Kašpar, Jan, Lajčíková, Ariana -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání odhadu kvantilů s dlouhou dobou opakování metodou špiček nad prahem s metodou blokových maxim pro srážkové a průtokové řady ze severní Moravy
Porovnání "parketové" interpretace zlomového porušení s rozborem planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů v chebské pánvi a jejím fundamentu / Květ, Radan, 1928-, Václ, Jaroslav -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 125-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání půdních a jeskynních koncentrací oxidu uhličitého
Porovnání různých typů trysek ke generování vysokorychlostního vodního paprsku / Foldyna, Josef, Nováková, Daria, Sitek, Libor -- In: Sanace betonových konstrukcí. 10. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek -- s. 292-297
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Porovnání řad ekvivalentní objemové aktivity radonu monitorované v Praze a v Jeseníku / Gruntorád, Jan, Vilhelm, Jan (2000) -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice -- ISBN 80-901850-9-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve / Střelec, Tomislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 2 (2001), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov / Buda, Jan, Dvořák, Igor, Knésl, Ilja, Pecina, Vratislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku / Kašpar, Pavel, Knížek, František, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 131-137
Zdroj: ČGS (UNM)