Listování
od 

Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry / Martinů, Zdeněk, Skalský, Lumír -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů / Gruntorád, Jan, jr., Kašpar, Jan, Lajčíková, Ariana -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání odhadu kvantilů s dlouhou dobou opakování metodou špiček nad prahem s metodou blokových maxim pro srážkové a průtokové řady ze severní Moravy
Porovnání "parketové" interpretace zlomového porušení s rozborem planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů v chebské pánvi a jejím fundamentu / Květ, Radan, 1928-, Václ, Jaroslav -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 125-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání půdních a jeskynních koncentrací oxidu uhličitého
Porovnání různých typů trysek ke generování vysokorychlostního vodního paprsku / Foldyna, Josef, Nováková, Daria, Sitek, Libor -- In: Sanace betonových konstrukcí. 10. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek -- s. 292-297
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Porovnání řad ekvivalentní objemové aktivity radonu monitorované v Praze a v Jeseníku / Gruntorád, Jan, Vilhelm, Jan (2000) -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice -- ISBN 80-901850-9-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve / Střelec, Tomislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 2 (2001), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov / Buda, Jan, Dvořák, Igor, Knésl, Ilja, Pecina, Vratislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku / Kašpar, Pavel, Knížek, František, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 131-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání ztráty živin zůsobenou hrabáním opadu a účinky kyselé atmosférické depozice ve dvou smrkových lesích v České republice
Porovnanie experimentálnej a výpočtovej metódy určovania nenasýtenej hydraulickej vodivosti / Štekauerová, Vlasta -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 655-663
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov / Tkáč, Ján -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnanie geologickej stavby kryštalinika Vysokých Tatier a Strážovských vrchov / Kahan, Štefan -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnanie gosauských vývojov senónu a paleogénu Myjavskej pahorkatiny a Severných vápencových Álp / Priechodská, Zora, Salaj, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 6 (1987), s. 499-521
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnanie metalogenézy stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov / Kaličiak, Michal, 1944-, Štohl, Jaroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 397-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí / Marsina, Karol, Štohl, Jaroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 159-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami / Krešl, Milan, Tomčík, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 159-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnávacie mikroštruktúrne štúdium mramorov a kvarcitov v serii Branné - reologický paradox / Casey, Martin, Schulmann, Karel, Ulrich, Stanislav -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 78-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego / Mastalerz, Krzysztof, Nehyba, Slavomír -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 30 (1997), s. 21-57
Zdroj: ČGS (UNM)