Listování
od 

Postavení a význam seismické stanice Ostrava-Krásné Pole v současných podmínkách / Kaláb, Zdeněk, Müller, K. -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 1 -- s. 18-21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Postavení absolventů škol na trhu práce / Kallabová, Eva -- In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR -- s. 71-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků / Kopecký, Lubomír, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 11 (1992), s. 334-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek) / Eliáš, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii / Baborská, Marie, Novotný, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 12 (1995), s. 375-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení brunovistulika v geologické stavbě Evropy
Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova / Müller, Karel, Müllerová, J. -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- s. 181-191
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Postavení geologie v oblasti státní správy / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 5-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 35-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky / Bradáčová, Jitka, 1941-, Falladová, Eva, Nouza, Richard, Šeděnka, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 4 (2003), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení mohelnického souvrství v paleozoiku Českého masivu / Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2002: sborník abstraktů -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu / Kvičinský, Zbyněk -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 6 (1986), s. 361-365, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení uhelného hornictví v palivo-energetické politice České republiky / Kopečný, Karel -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 6 (1992), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie / Baňacký, Vladimír -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 11-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie a úloha mikrografie v geologickej informatike / Magula, Anton -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát / Potfaj, Michal -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 98 (1993), s. 55-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie geotermálnych vôd v v systéme vodných zdrojov v SSR / Fridner, Peter, Žák, Dušan -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 37, č. 10 (1987), s. 255-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie magurských pieskovcov a malcovské vrstvy na Orave / Potfaj, Michal -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 117-140, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie Ti4+ v kryštálovej štruktúre izomorfného radu diopsid (CaMgSi2O6) - CaTiAl2O6