Listování
od 

Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí / Holubář, Vlastimil, Kříbek, Bohdan, 1946-, Müller, Pavel, Pašek, Josef, Strnad, Mojmír, Šimánek, Václav, Urbánek, Josef -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití separátoru Bartles Crossbelt BX k úpravě kalových podílů SnW rudnin / Dašek, Jiří, Malý, Rudolf, Tacl, Alexandr -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 291-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití separátoru pro dělení dle souspádnosti v mineralogii / Veselovský, František -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití sklolaminátových kotev v podzemním stavitelství / Janíček, D., Šňupárek, Richard -- In: Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře -- s. 150-157
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách / Homola, Vladimír, 1922- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití tunelovacího stroje v Ostravsko-karvinském revíru / Dvořák, D., Martinec, Petr, Šňupárek, Richard -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 13, č. 1 (2004), s. 33-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Použití vybraných metod při zpracování seismického signálu / Častová, N., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická -- Roč. 5, č. 1 (1999), s. 53-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Použití vysokorychlostního vodního paprsku při sanacích betonových konstrukcí / Foldyna, Josef, Jeřábek, Z. -- In: Sanace betonových konstrukcí. 5. mezinárodní sympozium -- s. 160-175
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích / Krystek, Ivan, 1930-1987 -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku / Janík, Samuel, Májovský, Július -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 84-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier / Vybíral, Vladimír -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase / Lanc, Jozef, Nosko, Vladimír -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 209-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie gravimetrického prieskumu na vyhľadávanie a rozpoznávanie tvaru zakrytých granitotvých telies vo východnej časti Spišsko-Gemerského Rudohoria / Grzywacz, Jerzy, Margul, Halina -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 4 (1986), s. 323-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave / Pivko, Daniel -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 93 (1991), s. 73-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát / Vaškovská, Eugénia -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 153-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu / Baraník, Juraj, Krišťáková, Zuzana, Pandula, Blažej -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 81 (1989), s. 157-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie spektrálnej analýzy pri hodnotení hydrogeologických meraní / Klaučo, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa / Čech, Jozef, Franko, Ondrej, Selín, Jozef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 383-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie štroktúrnych modelov pre hodnotenie nerovnorodosti horninových masívov / Matejček, Anton, Ondrášik, Rudolf, Wagner, Peter -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 31-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek / Havelka, Jaroslav, 1931- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 135-140
Zdroj: ČGS (UNM)