Listování
od 

Použití faktorové analýzy v geochemické prospekci / Bezvoda, Václav, Jelínková, Eva -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 4 (1988), s. 403-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů / Skalský, Lumír -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram / Dragan, Vladimír -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 255-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití geofyzikálních metod na dolech k. p. ZUD. / Pašek, Josef -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 75-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR / Linhart, Ivan -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití geofyzikálních metod v životním prostředí / Kobr, Miroslav, 1940- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 188
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů / Hubatka, František -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 4 (2001), s. 215-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu / Dobeš, Miroslav, Pokorný, Ladislav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 129-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití harmonického vibrátoru v mělkém seismickém průzkumu. / Bárta, Jaroslav, Skopec, Jiří, Vilhelm, Jan -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích / Groscheová, Hana -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 3-4 (1993), s. 234-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití karotáže v hydrogeologických vrtech / Kobr, Miroslav, Pitrák, Michal, Procházka, Martin (2001) -- In: Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru -- ISBN 80-7078-855-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Použití karotáže v hydrogeologických vrtech / Kobr, Miroslav, Pitr8k, Michal, Pitrák, Michal, Procházka, Martin -- In: Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. VIII, č. 1-2 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR) / Hrách, Stanislav -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití konfokální mikroskopie v geologii / Hrstka, Tomáš -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid / Hrstka, Tomáš, Mihaljevič, Martin, 1965-, Zachariáš, Jiří -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid / Hrstka, Tomáš, Mihaljevič, Martin, Zachariáš, Jiří (2002) -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- ISSN 1338-0044 -- Roč. 3, č. 2 (2011), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Použití magnetických značek při zjišťování posuvů uvnitř sesuvů / Bláha, Pavel, Kottas, Jiří, Nešvara, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1992), s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR / Grmela, Arnošt, Hajkr, Oldřich -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 57-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů / Jánošíková, Vladimíra, Kužílek, Vladimír, Svobodová, Alena -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 50, č. 3 (2008), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)