Listování
od 

Použití karotáže v hydrogeologických vrtech / Kobr, Miroslav, Pitrák, Michal, Procházka, Martin (2001) -- In: Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru -- ISBN 80-7078-855-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Použití karotáže v hydrogeologických vrtech / Kobr, Miroslav, Pitr8k, Michal, Pitrák, Michal, Procházka, Martin -- In: Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. VIII, č. 1-2 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR) / Hrách, Stanislav -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití konfokální mikroskopie v geologii / Hrstka, Tomáš -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid / Hrstka, Tomáš, Mihaljevič, Martin, 1965-, Zachariáš, Jiří -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid / Hrstka, Tomáš, Mihaljevič, Martin, Zachariáš, Jiří (2002) -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- ISSN 1338-0044 -- Roč. 3, č. 2 (2011), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Použití magnetických značek při zjišťování posuvů uvnitř sesuvů / Bláha, Pavel, Kottas, Jiří, Nešvara, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1992), s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR / Grmela, Arnošt, Hajkr, Oldřich -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 57-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů / Jánošíková, Vladimíra, Kužílek, Vladimír, Svobodová, Alena -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 50, č. 3 (2008), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí / Balek, V., Matuschek, G., Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Termanal 94 -- s. 190-192
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Použití mikrofaciální analýzy z barrandienského spodního devonu
Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin / Paukert, Tomáš -- In: Chem. Listy -- ISSN 1803-2389 -- Roč. 86 (1992), s. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality / Harnová, Jiřina, Pelikán, Vladimír, Skalský, Ctirad -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Č. 8 (1989), s. 213-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití molekulárních forem prvků v geologické prospekci / Eremiášová, Edita, Gruntorád, Jan, 1928-, Krčmář, Břetislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 283-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití multikvadrikové interpolace v 3D prostorovém skalárním poli / Vencovský, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 45(87), č. 1 (1999), s. 1-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Použití multikvadrikové interpolační metody při konstrukci matematických modelů empirických ploch / Vencovský, Miloš -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 3 (1984), s. 61-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití organizačního postupu "zdola-vzhůru" a inovativních pracovních nástroků pro k přírodě přátelský management nebezpečí skalních řícení.
Použití osobních počítačů v geochemii / René, Miloš -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 3 (1988), s. 290-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití penetračních zkoušek při inženýrsko-geologickém průzkumu v Geologickém průzkumu n.p. Ostrava / Kofroň, Michal, Schneller, Jindřich -- In: Sborník GPO -- Č. 27 (1983), s. 117-134
Zdroj: ČGS (UNM)