Listování
od 

Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů / Jánošíková, Vladimíra, Kužílek, Vladimír, Svobodová, Alena -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 50, č. 3 (2008), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí / Balek, V., Matuschek, G., Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Termanal 94 -- s. 190-192
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Použití mikrofaciální analýzy z barrandienského spodního devonu
Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin / Paukert, Tomáš -- In: Chem. Listy -- ISSN 1803-2389 -- Roč. 86 (1992), s. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality / Harnová, Jiřina, Pelikán, Vladimír, Skalský, Ctirad -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Č. 8 (1989), s. 213-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití molekulárních forem prvků v geologické prospekci / Eremiášová, Edita, Gruntorád, Jan, 1928-, Krčmář, Břetislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 283-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití multikvadrikové interpolace v 3D prostorovém skalárním poli / Vencovský, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 45(87), č. 1 (1999), s. 1-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Použití multikvadrikové interpolační metody při konstrukci matematických modelů empirických ploch / Vencovský, Miloš -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 3 (1984), s. 61-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití organizačního postupu "zdola-vzhůru" a inovativních pracovních nástroků pro k přírodě přátelský management nebezpečí skalních řícení.
Použití osobních počítačů v geochemii / René, Miloš -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 3 (1988), s. 290-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití penetračních zkoušek při inženýrsko-geologickém průzkumu v Geologickém průzkumu n.p. Ostrava / Kofroň, Michal, Schneller, Jindřich -- In: Sborník GPO -- Č. 27 (1983), s. 117-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití permanentních GPS stanic v geodynamice
Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor / Růžičková, Eliška -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 271-286, 6 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin / Němec, Václav -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití povrchové seizmiky při průzkumu ložisek kamene
Použití prubířského kamene / Illášová, Ľudmila, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 390-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí / Bruthans, Jiří, Bůzek, František, Kadlecová, Renata -- In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III -- ISBN 80-86832-22-8 -- 94
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí / Bruthans, Jiří, Buzek, F., Kadlecová, R. (2006) -- In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník -- ISBN 80-86832-22-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Použití referenčních materiálů v analytické chemii / Dempír, Josef -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18, č. 1-2 (1986), s. 77-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití rotační trysky ve stavebnictví / Bodnárová, L., Foldyna, Josef -- In: Sanace betonových konstrukcí. 8. mezinárodní sympozium.Sborník přednášek -- s. 164-167
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG