Listování
od 

Použití molekulárních forem prvků v geologické prospekci / Eremiášová, Edita, Gruntorád, Jan, 1928-, Krčmář, Břetislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 283-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití multikvadrikové interpolace v 3D prostorovém skalárním poli / Vencovský, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 45(87), č. 1 (1999), s. 1-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Použití multikvadrikové interpolační metody při konstrukci matematických modelů empirických ploch / Vencovský, Miloš -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 3 (1984), s. 61-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití organizačního postupu "zdola-vzhůru" a inovativních pracovních nástroků pro k přírodě přátelský management nebezpečí skalních řícení.
Použití osobních počítačů v geochemii / René, Miloš -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 3 (1988), s. 290-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití penetračních zkoušek při inženýrsko-geologickém průzkumu v Geologickém průzkumu n.p. Ostrava / Kofroň, Michal, Schneller, Jindřich -- In: Sborník GPO -- Č. 27 (1983), s. 117-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití permanentních GPS stanic v geodynamice
Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor / Růžičková, Eliška -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 271-286, 6 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin / Němec, Václav -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití povrchové seizmiky při průzkumu ložisek kamene
Použití prubířského kamene / Illášová, Ľudmila, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 390-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí / Bruthans, Jiří, Bůzek, František, Kadlecová, Renata -- In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III -- ISBN 80-86832-22-8 -- 94
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí / Bruthans, Jiří, Buzek, F., Kadlecová, R. (2006) -- In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník -- ISBN 80-86832-22-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Použití referenčních materiálů v analytické chemii / Dempír, Josef -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18, č. 1-2 (1986), s. 77-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití rotační trysky ve stavebnictví / Bodnárová, L., Foldyna, Josef -- In: Sanace betonových konstrukcí. 8. mezinárodní sympozium.Sborník přednášek -- s. 164-167
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí / Holubář, Vlastimil, Kříbek, Bohdan, 1946-, Müller, Pavel, Pašek, Josef, Strnad, Mojmír, Šimánek, Václav, Urbánek, Josef -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití separátoru Bartles Crossbelt BX k úpravě kalových podílů SnW rudnin / Dašek, Jiří, Malý, Rudolf, Tacl, Alexandr -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 291-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití separátoru pro dělení dle souspádnosti v mineralogii / Veselovský, František -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití sklolaminátových kotev v podzemním stavitelství / Janíček, D., Šňupárek, Richard -- In: Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře -- s. 150-157
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách / Homola, Vladimír, 1922- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)