Listování
od 

Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách / Hejzlar, Josef, Kopáček, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 2 (1990), s. 76-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití aktivního uhlí při úpravě vody / Havel, Ladislav, Janda, Václav, Rudovský, Jaroslav, Vágner, Vladimír -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 12 (1989), s. 315-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor / Janásková, Barbora -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Vol. 114, no. 1 (2009), p. 70-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů / Chadima, Martin, Kvítková, Lenka -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [7]
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití "bezstandardní" kvantitativní rtg. mikroanalýzy pro stanovení chemismu minerálů / Civiš, Svatopluk, Kropáček, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití drahých kamenů ve šperku a ozdobných předmětech / Březinová, Drahomíra -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce světová naleziště drahých kamenů -- s. 146-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití dvousložkového modelu odtoku na dusičnanové znečištění drenáže.
Použití dynamické penetrace a refrakční seizmiky v inženýrské geologii / Růžek, Bohuslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 254-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů / Pászto, Vít, Tuček, Pavel, Voženílek, Vít, 1965- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 114, č. 2 (2009), s. 117-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití faktorové analýzy v geochemické prospekci / Bezvoda, Václav, Jelínková, Eva -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 4 (1988), s. 403-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů / Skalský, Lumír -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram / Dragan, Vladimír -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 255-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití geofyzikálních metod na dolech k. p. ZUD. / Pašek, Josef -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 75-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR / Linhart, Ivan -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití geofyzikálních metod v životním prostředí / Kobr, Miroslav, 1940- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 188
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů / Hubatka, František -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 4 (2001), s. 215-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu / Dobeš, Miroslav, Pokorný, Ladislav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 129-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití harmonického vibrátoru v mělkém seismickém průzkumu. / Bárta, Jaroslav, Skopec, Jiří, Vilhelm, Jan -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích / Groscheová, Hana -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 3-4 (1993), s. 234-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití karotáže v hydrogeologických vrtech / Kobr, Miroslav, Pitrák, Michal, Procházka, Martin (2001) -- In: Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru -- ISBN 80-7078-855-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF