Listování
od 

Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín komisie IUGS pre petrografickú systematiku / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 283-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí / Karásek, Jaromír, Valoch, Karel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 80, č. 1/2 (1995), s. 57-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k obsahům rudních a organických složek v rudnickém obzoru podkrkonošské permokarbonské pánve / Procházka, Josef -- In: Výběr prací 13 -- s. 51-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k paleobiologii juvenilních scyphocrinitidů a marhoumacrinidů (Crinoidea, Camerata) z českého nejvyššího siluru a nejnižšího devonu
Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 168-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k pískovcovému pseudokrasu Máchova kraje / Mikuláš, Radek -- In: Speleo 25 -- ISBN 80-85304-58-9 -- s. 25-35
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu / Hejhal, Petr, 1975- -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 56-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek] / Zoubek, Vladimír, 1903-1995 -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků / Souček, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k práci F.C. Shawa: Trilobites of the Králův Dvůr Formation (Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic
Poznámky k prítomnosti "Germánskeho triasu" v Mecseku a k vzťahu germánskeho a karpatského keupru
Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku / Šmerda, Jaroslav -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika / Domečka, Karel, Opletal, Mojmír -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 49-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k projevům bioturbace na archeologických nalezištích. Biogenní přepracování archeologických nalezišť v kvartérních osypech pískovcových převisů v severozápadní části CHKO Kokořínsko / Mikuláš, Radek -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 52, - (2000), s. 101-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poznámky k protolitu a metamorfóze svorov kohútského kryštalinika / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna / Zámek, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 1 (2002), s. 16-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria / Röhlich, Pavel -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa / Cháb, Jan, Houša, Václav, Květ, Radan, Patočka, František, Rajlich, Petr, 1944-, Schulmann, Karel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 3 (1992), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k riešeniu ochrany podzemných vôd / Böhm, Vavrinec, Orlov, M. S., Pospíšil, Pavol -- In: Acta facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et protectio naturae -- Č. 8 (1983), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou) / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)