Listování
od 

Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach / Magyar, Július -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 36, č. 2 (1991), s. 143-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k litostratigrafii vrchného triasu Braniska / Planderová, Eva, Polák, Milan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 133-142, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k metodike interpretácie pôdnej ortuťometrie / Géczy, Július, Marušiak, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 181-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k mikrobiostratigrafii bradla Kozinec / Borza, Vladimír -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k modelovaniu kvantity a kvality sezónnej snehovej pokrývky / Babiaková, Gabriela, Bodiš, Dušan, Palkovič, Dušan -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 36, č. 4 (1988), s. 361-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k petrografii a geochémii granitoidov Malej Fatry / Kamenický, Ladislav, Krištín, Jozef, Macek, Juraj -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 4 (1987), s. 311-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove / Břízová, Eva, Čejka, Tomáš, Hamerlík, Ladislav, Pišút, Peter, Uherčíková, Eva -- In: Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov -- ISBN 978-80-228-1821-6 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Príspevok k poznaniu magmatickej aktivity v mladšom paleozoiku západných Karpát / Vozár, Jozef, 1939- -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 150-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca / Putiš, Marián -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 65-83, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku / Košťálik, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 38, č. 2-3 (1986), s. 274-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k poznaniu štruktúry vulkanických skiel / Gerthofferová, Helena, Lajčáková, Anna -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 6 (1986), s. 557-562
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny / Beláček, Boris, Beracko, Ivan, Holcová, Katarína, Vass, Dionýz -- In: Geologické práce. Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 109 (2004), s. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny / Beláček, Boris, Beracko, Ivan, Holcová, Katarína, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 109 (2004), s. 23-32, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k poznaniu vývoja a členenia variských molás západných Karpát / Vozárová, Anna -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 154-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve / Holcová, Katarína, Karoli, Stanislav, Suballyová, Danica, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 102 (1996), s. 71-78, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k problematike ložísk Au, Ag v stredoslovenských vulkanitoch / Böhmer, Miloslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 192-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k riešeniu hydraulických problémov hydrouzla Gabčíkovo / Radčenko, Igor, Strauss, Viliam -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 335-353
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách / Melioris, Ladislav, 1934-, Tomlain, Ján, 1932- -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 265-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou / Bujnovský, Alfonz, Gašpariková, Viera -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny / Bystrický, Ján, Jendrejáková, Otília, Papšová, Jarmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 4 (1982), s. 289-321
Zdroj: ČGS (UNM)