Listování
od 

Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny / Bystrický, Ján, Jendrejáková, Otília, Papšová, Jarmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 4 (1982), s. 289-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k tektonike územia velkej Bratislavy - juh / Vaškovský, Imrich -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 141-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k uplatneniu štruktúrnej analýzy na Sb ložiskách zpadnej časti ďumbierského antiklinória / Mikoláš, Stanislav -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 64-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A" / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 4 (1991), s. 76-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 135-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k určeniu podzemného odtoku / Balco, Mikuláš -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 612-628
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k určeniu vplyvu povrchových tokov na hladinový režim podzemných vôd / Šoltész, Andrej -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 36, č. 4 (1988), s. 421-440
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k určovaniu pásiem hygienickej ochrany pre využívané zdroje podzemnej vody / Gajdoš, Vojtech, Pospíšil, Pavol -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 36, č. 4 (1988), s. 441-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k variabilite minimálnych odtokov slovenských tokov / Balco, Mikuláš -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 34, č. 4 (1986), s. 337-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika / Gračeva, Taťjana V., Kamenický, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska / Čverčko, Jozef, Leško, Bartolomej, 1918-2000, Šutora, Augustín -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 7 (1990), s. 200-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok ku granitovej tektonike Krivánskej Fatry / Wunder, Dušan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 165-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty) / Jendrejáková, Otília, Michalík, Jozef, 1946-, Papšová, Jarmila -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 611-624, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok rudného projektu k automatizácii a robotizácii v rudnom a nerudnom baníctve a magnezitovom priemysle / Ondrej, Dušan, Pindroch, Ladislav, Schmiedbauer, František -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 8 (1988), s. 230-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok Slovenska k rozvoju banskej čerpacej techniky / Kladivík, Eugen -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 121-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevpok k termodynamike rozpúšťania zložiek sirníkových komplexných rúd a kolektívnych koncentrátov / Havlík, Tomáš, Kmeťová, Dagmar -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 5 (1982), s. 144-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Pristine vs. contamined trends in Nb, Ta-oxide minerals of the Jihlava Pegmatite District, Czech Republic / Černý, Petr, Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 55, no. 1-3 (1995), p. 117-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Pristiograptus (Graptoloidea) from the Upper Wenlock of the Baltic countries
Pristiograptus (Graptoloidea) iz verchnevenlokskich otloženij stran Baltii / Paškevičus, J., Radzjavičus, S. -- In: Stratigrafija. Geologičeskaja korreljacija -- ISSN 0869-592X -- Vyp. 13, no. 2 (2005), s. 47-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Prístup k matematickému modelovaniu horninového masívu pre potreby modelovania trhacích prác / Rybár, Pavol, 1950- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- s. 336-341
Zdroj: ČGS (UNM)