Listování
od 

Prehľad stavby Západných Karpát / Biely, Anton, 1930-, Fusán, Oto -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Prehľad výskumov paleogénu centrálnych západných Karpát / Nemčok, Ján -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 53-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Prehľad vývoja svetovej a domácej produkcie niektorých nerudných surovin / Berenčík, Matej -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 144-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Prehladná inženierskogeologická mapa Slovenska 1:200 000 / Hrašna, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic / Fišera, Milan, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2001, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic / Fišera, Milan, 1937-, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 316-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Prehnite- apophyllite vein from Vlastějovice (skarn, Moldanubicum, Bohemian Massif, Czech Republic)
Prehnite a zeolite occurrences at Templštejn near Jamolice
Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic / Böhmová, Vlasta, Filippi, Michal, 1974- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 223-229
Zdroj: ČGS (UNM)
The Preisach diagram and Wohlfarth's remanence formula - internal interactions revisited / Hejda, Pavel, Kropáček, Vladimír, Petrovský, Eduard, Zelinka, Tomáš -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 3 (1992), s. 172-173
Zdroj: ČGS (UNM)
The Preisach diagram, Wohlfarts remanence formula and magnetic interactions / Hejda, Pavel, Petrovský, Eduard, Zelinka, Tomáš -- In: IEEE Transactions on Magnetics -- Roč. 30, č. 2 (1994), s. 896-898
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Prejavy deformácií travertínovej kopy Spišského hradu / Čabalová, Darina -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber / Hojstričová, Viera, Štohl, Jaroslav -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 173-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy) / Bačo, Pavol, Ďuďa, Rudolf, Kaličiaková, Elena -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne / Határ, Jozef, Kaličiak, Michal, 1944-, Lexa, Jaroslav -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 217-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny / Kraus, Ivan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 105-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy meďnato-porfýrového ložiska Zlatno v šlochovej prospekcii / Daubner, Jozef, Petr, Karel, Smolka, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 541-553
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu / Julényová, Eva, Oružinský, Viliam -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 231-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ / Hovorka, Dušan, 1933-, Matejček, Anton, Ondrášik, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 1 (1987), s. 29-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy neotektoniky v okolí Poľany / Kubíny, Dušan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 24, č. 4 (1987), s. 73-79
Zdroj: ČGS (UNM)