Listování
od 

Problémy metalogenetického rajónovania v Spišsko-gemerském rudohorí / Rozložník, Ladislav -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 167-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy "modřické terasy" v Brně-Pisárkách / Musil, Rudolf, 1926-, Seitl, Luděk, Valoch, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy nomenklatúry a klasifikácie chloritov / Harman, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 4 (1988), s. 365-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy objektivního hodnocení radonového rizika / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 5 (1993), s. 147-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy ochrany krasu / Přibyl, Jan -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 18, č. 1 (1984), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy / Böhm, Vavrinec, Némethy, Peter, Parolková, Adriana -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 26, č. 2 (1992), s. 81-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy ohledně transgrese svrchnokřídového moře přes Český masív
Problémy palinspastickej rekonštrukcie západokarpatského sedimentačného priestoru počas mezozoika / Michalík, Jozef, 1946- -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy petrografické klasifikace měsíčních hornin / Palivcová, Marie, 1918- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 3 (1987), s. 261-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Problemy podzialu litostratygraficznego karbonu produktywnego górnoslaskiego zaglebia weglowego / Jureczka, Janusz -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy při stanovení chráněných ložiskových území / Novák, Jaroslav, Řezníček, Václav -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 128-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR / Malý, Lubomír, Suk, Miloš, 1934- -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 172-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska / Suk, Miloš -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 157-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech / Bláha, P., Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 189-196
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc / Demek, Jaromír, Ivančíková, Petra -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 25, č. 5 (1991), s. 239-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace / Čepelová, Ludmila, Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Staněk, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 2 (1999), s. 223-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy spojené s předvídáním geomagnetické aktivity v různých fázích posledního slunečního cyklu / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 130-143
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Problémy stanovení sedání staveb / Škopek, Jiří, 1922-2005 -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 2 (1987), s. 121-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy stratigrafické klasifikace a nomenklatury vyvřelých a metamorfovaných hornin / Vejnar, Zdeněk, 1923- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 2 (1984), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)