Listování
od 

Problems with the quantitative spectroscopic analysis of oxygen rich czech coals / Černý, Jaroslav, Machovič, Vladimír, Pavlíková, Helena, Šebestová, Eva -- In: Book of Abstracts. 2nd International Conference on Energy and Environment: Transitions in East Central Europe -- s. 137-142
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Problémy analytiky systému Ag-Fe-S / Kašpar, Pavel, Langrová, Anna -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 83-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy biologické rekultivace odkaliště zlatohorského závodu Rudné doly Jeseník / Novotný, Pavel, 1954-, Urban, Jaroslav, Vrána, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 11 (1989), s. 323-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy dopravy velkých měst na příkladu Brna / Zapletalová, Jana -- In: Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990 -- s. 82-95
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problémy efektivní aplikace geomechaniky v hornické a inženýrské praxi / Konečný, Petr -- In: 1. Česko-polské geomechanické sympozium -- s. 51-57
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problémy geneze a metalogeneze uranových ložisek / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 7-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy / Kabała, Cezary -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 48-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí / Ferenc, Peter, Kucharič, Ľudovít, Steiner, Andrej -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 191-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan / Chadima, Martin, Melichar, Rostislav -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy geologické stavby obalu desenské klenby / René, Miloš -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 149-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Problemy geologického prostředí a přeshraniční spolupráce ve Střední Americe
Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně (33-24 Hnánice) / Cicha, Ivan, 1932-, Čtyroká, Jiřina, 1939- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy hydrogeologických měření v horských oblastech / Pelikán, Vladimír, 1929- -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 117-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy hydrogeologických studií v El Salvadoru / Havlín Nováková, Dana -- In: Sborník odborného semináře. Nařízení REACH, Směrnice o povrchových vodách a Rámcová směrnice o vodách. Projekt Další profesní vzdělávání pro zástupce těžebních a strojírenských podniků -- 64
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Problémy injektáže aluviálnych náplavov v sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros / Novotný, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 1 (1983), s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širším okolí Nesvačilského příkopu na jv. svazích Českého masívu / Ciprys, Vladimír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 171-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů / Boháč, J., Kudrna, Z., Rybář, Jan -- In: Zborník Geotechnika 2000 -- s. 204-206
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu / Buriánková, Dana, Morávek, Petr, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy klasifikace dvojslídných granitů moldanubického batolitu / René, Miloš -- In: Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin -- s. 4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát / Veselský, Jozef -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 35-47
Zdroj: ČGS (UNM)