Listování
od 

Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy / Vaishar, Antonín -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I -- ISBN 80-901844-9-9 -- s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů / Boháček, Zbyněk, Komárek, Martin, Kovářová, Miloslava, Müller, Pavel, Toul, Jan, Zeman, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha) / Špaček, Karel, 1942- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 (2010), s. 320-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt "Seismologie ve školách" / Doubravová, Jana, Jedlička, Petr, Zedník, Jan -- In: Sborník příspěvků SciCom v přírodních vědách II -- S. 92-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 6 (2006), s. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin / Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, Rambousek, Petr -- In: Sborník mezinárodního workshopu Budoucnost 2005 -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 59-60, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie / Šourek, Jiří -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 60-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001' / Knésl, Ilja, Pecina, Vratislav, 1961-, Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001 / Knésl, Ilja, Pecina, Vratislav, Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Projektová příprava průzkumných prací při uranové prospekci / Veselý, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 1 (1986), s. 10-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití / Svoboda, Ivan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1999), s. 11-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekty geochemického mapování / Ďuriš, Miloslav -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 38-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií / Kazda, Ivo, 1932- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 6 (2000), s. 131-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno) / Karásek, Jaromír, Veselý, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu / Konečný, Petr -- In: Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník -- s. 174-176
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz / Lichner, Ľubomír, 1949-, Syrovátka, Oldřich, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 52, no. 2 (2004), p. 108-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Projev některých izolovaných antropogenních vodičů v metodě VDV / Novák, Petr -- In: Uhlí-rudy-geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 51, č. 1 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Projev rozhraní mezi kůrou a pláštěm v tíhové mapě střední Evropy / Burda, Miloslav, Vyskočil, Vincenc, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 161-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku / Hrdinka, Tomáš, Šobr, Miroslav -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 115, č. 1 (2010), s. 96-112
Zdroj: ČGS (UNM)