Listování
od 

Současný stav a perspektivy české geomorfologie / Czudek, Tadeáš -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 94, č. 1 (1989), s. 31-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav a perspektivy geomorfologie / Kirchner, Karel, Vilímek, V. -- In: Geografie na prahu 21. století -- s. 76
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí / Baloun, Stanislav, Pirkovskij, Sergej A. -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 12, č. 3 (1988), s. 41-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR / Šaffa, František, Závada, Lubomír -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 11 (1989), s. 514-521
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 4 (1989), s. 411-426
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno / Müller, Pavel, 1951-, Přichystal, Antonín, 1950-, Suk, Miloš, 1934- -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací / Frydrych, Libor, Jarešová, Vlasta, Kročová, Šárka, Nováček, Petr, Pražák, Josef, Skalka, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 3 (1999), s. 81-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise) / Bystrický, Ján, Houša, Václav, Rakús, Miloš, Salaj, Jozef, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 5 (1986), s. 311-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín / Jež, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 9 (1999), s. 4-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších / Křivánková, Naďa, Švanda, Jan, Unar, Jiří -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 267 (1991), s. 1-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR / Kirchner, Karel -- In: Fyzická geografie ů vzdělávání, výzkumu, aplikace -- ISBN 80-210-3284-7 -- s. 18-23
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současný stav ichnologického výzkumu mladopaleozoických uhelných pánví Českého masivu
Současný stav interpretace v metodě TO pro mělkou refrakční seizmiku / Skopec, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 169-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav jakosti vody v řece Lužnici / Bürgerová, Eva, Kroupa, Michael -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 12 (1990), s. 505-507
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav kvartérní biostratigrafie / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav letecké geofyziky v ČSSR
Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava) / Malý, Karel, 1970- -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 63-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav lokality Obrnice u Mostu / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 205-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Současný stav lokality Obrnice u Mostu / Filippi, Michal, 1974- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR / Holub, Karel, Kalenda, Pavel, Slavík, Jiří -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 286-293
Zdroj: ČGS (UNM)