Listování
od 

Současný stav základního chronostratigrafického dělení / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Štorch, Petr, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 323-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití / Křelina, Bohumil -- In: Výběr prací 13 -- s. 5-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav znalostí o seismické aktivní oblasti v západních Čechách / Procházková, Dana -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 99-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav znalostí polyfázového krasovění hranického paleozoika (Present state of knowledge on the polyphase karstification of the Hranice Palaeozoic) / Otava, Jiří -- In: Speleofórum 2006, konference Kras 2006 -- s. 85-91
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současný vývoj Státní energetické koncepce / Hřebík, Jiří, Mohelník, Jiří, Nouza, Richard, Šelong, Drahomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 2 (2006), s. 16-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR / Mejstříková, Lubomíra, Peštová, Hana -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1990), s. 22-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Soudobé povodně v jihočeském regionu / Baloun, Jiří, Matějovská, Marie -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 11 (1997), s. 351-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku / Pošmourný, Karel, Rambousek, Petr -- In: Chrudimský vlastivědný sborník č. 15 -- ISBN 978-80-87078-09-9 -- 59
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Souhrn geologických poznatků o ložisku Ag, Pb, Zn Horní Benešov / Kuba, Bohumil -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 208-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Souhrn normalizace databáze regionálního členění georeliéfu
Souhrnná bibliografie sborníku GVMS za léta 1993-97 -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 129-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice / Iványi, Koloman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 11 (1997), s. 360-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Souhrnná poaleomagnetická a anizotropní studie třetihorního vnějšího flyše Západních Karpat
Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel, Wasserbauer, Richard, Witzany, Jiří -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- Roč. 3/14, č. 3/2005 (2005), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2005), s. 35-47, 7 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou / Pokorný, Richard, 1979-, Škrabalová, Eva, 1976- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 128-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice / Morávek, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany / Havlíček, Milan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2001), s. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Soumračné světy: dvě století studia konce civilizací / Cílek, Václav, Filip, Jiří -- In: Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti -- S. 211-250
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ