Listování
od 

Srovnání chemického složení podkorunových a usazených srážek / Chaloupecký, Pavel, Fišák, Jaroslav, Skřivan, Petr, Špičková, Jitka -- In: Hydrologie malého povodí 2005 -- s. 133-140
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Srovnání chemického složení topazových granitů v západní a střední části Krušných hor
Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov) / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, 1950-, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, č. září (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu. / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISBN 80-210-2919-6 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami / Hofmeister, Jeňýk, Hruška, Jakub, 1964- -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 15, č. 2 (2009), s. 87-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice) / Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 135-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon / Lang, Miloš, Novák, Jiří K. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 30, č. 1 (1998), s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše / Hrouda, František -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu / Chochol, Jan, Čichovský, Ludvík, Jiránková, Jana, Štrouf, Richard, Zámek, Jiří -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání glaciálních forem reliéfu v okolí Černého a Čertova jezera na Šumavě (Česká republika)
Srovnání granát-biotitových geoteploměrů / Kus, Čestmír, Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 36, č. 1 (1990), s. 61-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání historických emisí olova se záznamem znečištění Pb v rašelinných profilech ve Velké Británii a České Republice.
Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu / Holeček, Jan, Najser, Jan, Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Srovnání image vybraných malých moravských měst / Kallabová, Eva, Pokluda, František -- In: Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike -- s. 6-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu / Pechar, František, Rykl, Drahoš -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 56-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo) / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání metamorfních událostí v oblasti svinovsko-vranovského krystalinika a jižní části zábřežského krystalinika / Němečková, Monika -- In: Moravskoslezské paleozoikum 1999 -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Srovnání metod matematického modelování vlnového pole v mělké seizmice