Listování
od 

Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice / Hudeček, Vlastimil, 1953-, Urban, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 4 (2006), s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání ostatních "vřídelních kamenů" / Lehrberger, Gerhard -- In: Der Sprudel macht den Stein - Schätze aus Karlsbad/Vřídlo dělá kámen - Poklady z Karlových Varů -- ISBN 3-926621-33-8 -- s. 67-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství / Pacltová, Blanka, Pátová, Renata -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím / Novák, Martin -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 49, č. 1 (2007), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách / Horáček, Miloš -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 20 (1994), s. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu / Mestek, Oto -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 61-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání propustnosti uhelných briket z mylonitizované a neporušené zóny ve sloji 409/4 na Dole Zofiówka / Kožušníková, Alena, Wierzbicki, M. -- In: Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků -- S. 119-127
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Srovnání průměrného chemického složení vltavínů s potenciálními výchozími horninami
Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Menčice-Všestary / Čížek, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1992), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Čtyroký, Pavel, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku / Hradecká, Lenka -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku / Hradecká, Lenka -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě / Buriánek, David -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů -- ISBN 978-80-210-6161-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Srovnání svrchnoturonských foraminiferových společenstev z Úpohlav a Března (česká křídová pánev) s ostatními lokalitami (jižní Morava, Německoa Dolní Rakousko)
Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách / Klečka, Milan, Krešl, Milan, Vaňková, Věra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 174-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání triasových serpulidních faun Západních Karpat s ostatními oblastmi Evropy / Ziegler, Václav -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Huth, Radan, Pokorná, Lucie -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 68-76
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru. / Filák, P., Martinec, Petr, Uher, A., Welser, P. -- In: Geologia formacji węglonośnych Polski. 30. sympozjum. Materiały.l -- S. 79-86
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí / Hradecký, Petr, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)