Listování
od 

Stanovení europia v geologických materiálech emisní plamenovou spektrometrií / Boháček, Zbyněk, Jambor, Jaroslav, Otruba, Vítězslav -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 79, č. 3 (1985), s. 323-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve / Černý, I., Hortvík, Karel, Konečný, Petr, Stein, P. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 55, č. 4 (2007), s. 22-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve / Černý, Ivo, 1931-, Hortvík, Karel, Konečný, Petr, Stein, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 22-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení jakostních kritérií sklářské suroviny a její technologická charakteristika / Daler, Miloš -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1985), s. 25-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení jednotlivých estrogenů v povrchové vodě v povodí Prahy (Česká republika).
Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy / Klika, Zdeněk, 1943-, Kus, Čestmír, Uher, Antonín -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 303-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení koeficientu korelace malých souborů geochemických dat / Podracký, Pavel -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 70 (1985), s. 89-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení kritických a aktualních rychlostí proudění ve vztahu k porušení břehů na vodních nádržích
Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí / Fottová, Daniela, 1951-, Havel, Miroslav, Hruška, Jakub -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 70-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu / Tvrdý, Radovan, Vávra, Václav, 1971- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace / Hruška, Jakub -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 3 (1991), s. 111-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví / Krčmář, Zdeněk, Kristen, Antonín, Otava, Jiří, 1950-, Pospíšil, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 126
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter / Josieková, Jana, Ritz, Michal -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 107, č. 9 (2013), s. 713-716
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví / Dubanský, Alois -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 69-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení mědi, zinku a olova v důlních vodách / Adam, Jiří -- In: Hutnické listy -- Roč. 37, č. 4 (1982), s. 276-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení míry prozkoumanosti ložiska apatitu Evate / Hašlar, Oldřich -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení modulu deformace podloží ze zatěžovacích zkoušek vrtaných pilot / Bažant, Zdeněk, 1933- -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 16-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení možných seismických účinků při podzemní explozi skládkových plynů v lokalitě Chabry u Prahy / Brož, Milan -- In: Sborník inženýrské seismologie -- s. 21-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy / Moučka, Václav -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 99-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy / Moučka, Václav -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 99-103
Zdroj: ČGS (UNM)