Listování
od 

Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace / Hruška, Jakub -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 3 (1991), s. 111-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví / Krčmář, Zdeněk, Kristen, Antonín, Otava, Jiří, 1950-, Pospíšil, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 126
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter / Josieková, Jana, Ritz, Michal -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 107, č. 9 (2013), s. 713-716
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví / Dubanský, Alois -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 69-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení mědi, zinku a olova v důlních vodách / Adam, Jiří -- In: Hutnické listy -- Roč. 37, č. 4 (1982), s. 276-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení míry prozkoumanosti ložiska apatitu Evate / Hašlar, Oldřich -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení modulu deformace podloží ze zatěžovacích zkoušek vrtaných pilot / Bažant, Zdeněk, 1933- -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 16-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení možných seismických účinků při podzemní explozi skládkových plynů v lokalitě Chabry u Prahy / Brož, Milan -- In: Sborník inženýrské seismologie -- s. 21-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy / Moučka, Václav -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 99-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy / Moučka, Václav -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 99-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení některých stopových prvků ve vodách metodou INAA s použitím skupinové předaktivační koncentrace / Řanda, Zdeněk -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 17, č. 5-6 (1985), s. 103-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody / Praus, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 125-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení niklu v kubánských lateritech metodou adsorptivní voltametrie / Chudačíková, Margarita, Kopanica, Miloslav, Vorlíček, Jan -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 12 (1986), s. 368-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení nositele stříbra v polymetalickém skarnu z Měděnce / Šrein, Vladimír -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 64 (1983), s. 5-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic / Slačík, Josef -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení objemu hrubých pórů v porézních materiálech analýzou obrazu / Straka, Pavel -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 89, č. 8 (1995), s. 513-516
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR / Čechák, Tomáš, Šimon, Liboslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 283-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení optimálního kroku inklinometrických měření / Pražský, Jeroným -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 8-9 (1984), s. 252-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice) / Kelit, Kiflemariam Gebremichael, Novotná, Jitka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení organického a minerálního uhlíku z jedné navážky horninového vzorku / Šmeral, Jiří, Urbánek, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 199-203
Zdroj: ČGS (UNM)