Listování
od 

Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin, Ulrychová, E. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14, - (2007), s. 177-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin, Ulrychová, Eva, 1952- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 177-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty) / Hasch, Ján, Nahálka, Anton -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 4 (1986), s. 379-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí / Nouza, Richard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 5-6 (1999), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová politika a využívání nerostného bohatství / Dreiseitl, Ivo, Nouza, Richard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 11 (1997), s. 354-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství / Kouřil, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 9-10 (1991), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin / Lichnovský, Jaromír -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová prognóza ČSSR se zaměřením na odpady a druhotné zdroje / Sýkora, Arnošt -- In: Trend -- Roč. 17, č. 6 (1985), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová základňa exploatovaného ortuťového ložiska Malachov-Veľká Studňa / Ivančík, Lubomír, Michalenko, Jozef, Mitáček, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 291-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny / Hrnčár, Anton, Hruškovič, Samuel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1987), s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy / Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- In: Ve službách archeologie -- ISSN 1802-5463 -- Roč. I, č. 1 (2007), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary / Morávek, Petr, Punčochář, Milan, Straka, Eduard -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 8 (1993), s. 248-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová základna severní části moldanubického plutonu / Dovolil, Miroslav, 1929- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 15 (2001), s. 34-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová základna štípaných industrií v předneolitickém osídlení jižních Čech / Přichystal, Antonín, Vencl, Slavomil -- In: 11. Kvartér 2005 -- ISBN 80-210-3885-3 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Surovinová základna VHJ čs. kamenoprůmysl, její využití a koncepce rozvoje / Kolář, Zdeněk -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 119-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinové zdroje a provenience románských terakotových dlaždic / Vařilová, Zuzana -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 53, - (2001), s. 515-563
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Surovinové zdroje Jihoafrické republiky / Mrňa, František, Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 7 (1991), s. 215-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinové zdroje kryštalinika a jeho obaluv západných Karpatoch / Čillík, Ivan -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 27-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR / René, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin / Bradáčová, Jitka, 1941-, Falladová, Eva, Nouza, Richard, Šeděnka, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 6 (2003), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)