Listování
od 

Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny / Hrnčár, Anton, Hruškovič, Samuel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1987), s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy / Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- In: Ve službách archeologie -- ISSN 1802-5463 -- Roč. I, č. 1 (2007), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary / Morávek, Petr, Punčochář, Milan, Straka, Eduard -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 8 (1993), s. 248-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová základna severní části moldanubického plutonu / Dovolil, Miroslav, 1929- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 15 (2001), s. 34-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinová základna štípaných industrií v předneolitickém osídlení jižních Čech / Přichystal, Antonín, Vencl, Slavomil -- In: 11. Kvartér 2005 -- ISBN 80-210-3885-3 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Surovinová základna VHJ čs. kamenoprůmysl, její využití a koncepce rozvoje / Kolář, Zdeněk -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 119-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinové zdroje a provenience románských terakotových dlaždic / Vařilová, Zuzana -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 53, - (2001), s. 515-563
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Surovinové zdroje Jihoafrické republiky / Mrňa, František, Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 7 (1991), s. 215-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinové zdroje kryštalinika a jeho obaluv západných Karpatoch / Čillík, Ivan -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 27-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR / René, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin / Bradáčová, Jitka, 1941-, Falladová, Eva, Nouza, Richard, Šeděnka, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 6 (2003), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska / Spudil, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území / Hašlar, Oldřich -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-4, D 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál zlata České republiky / Morávek, Petr, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 1 (2013), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy / Kaličiak, Michal, 1944-, Tözsér, Juraj -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 170-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání / Morávek, Petr -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 167-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny a hornická činnost / Makarius, Roman, 1938- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny, jejich ceny a geologie / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 235-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 179-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR / Čabalová, Darina -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 455-464
Zdroj: ČGS (UNM)