Listování
od 

Technical Seismicity as Natural Extreme in Karviná Region / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R. -- In: Górnictwo i Geologia . Kwartalnik -- Roč. 4, 2a (2009), s. 87-94
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Technická kultura země / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 2 (2013), s. 69-69
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Technická likvidace hlubinných dolů v České republice / Dvořáček, Jaroslav, 1949-, Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 7-8 (2006), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami / Velfl, Josef, 1956- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 104-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Technická seismicita vyvolaná stavební činností v objektech / Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika. -- s. 123-126
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Technická složka ústavu / Gabriel, Miroslav, Kostlivý, Přemysl, Kropík, Bohumil -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Technické informace v podnikovém informačním systému / René, Miloš -- In: System -- Roč. 1, č. 2 (1999), s. 44-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Technické normy proti efektivnosti. K problematice norem přírodního kameniva / Nádherný, Miloš -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 67, č. 5 (1989), s. 212-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln / Holub, Karel, Rušajová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), s. 91-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech / Veverková, Milena -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 14-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983 / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách -- s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Technické práce v rámci úkolu Zakrytá ložiska Jeseníků v letech 1981-1982 / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Technické vybavení seismických stanic HRMC a ZLHC / Knejzlík, Jaromír -- In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1 -- s. 70-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR / Hájek, Antonín, 1944- -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Technicko-ekonomické poznatky z hlbenia exponovaného vrtu Šariš-1 / Brna, Jozef, Pčolinský, Pavol -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1985), s. 529-547
Zdroj: ČGS (UNM)
Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu / Dvořák, V., Hoffman, Vladimír, Svoboda, Jiří, Trdlička, Zdeněk, 1928- -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 17, č. 5-6 (1985), s. 1-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Technicko-technologická a ekonomická problematika geologicko-průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR / Blažej, Jan, Slanina, Vladimír -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Č. 7 (1987), s. 129-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Technický vývoj banskoštiavnickej úpravy rúd / Hock, Milan -- In: Zborník Slovenského banského múzea -- Č. 12 (1985), s. 77-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Technika a automatizace ve službách geologické informatiky / Stědronský, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 149-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách / Dočekal, Bohumil, Dočekalová, Hana, Škarpa, Petr -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 45, č. 3 (2013), s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)