Listování
od 

Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 257-261
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 257-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů / Hrkal, Zbyněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 232-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 9-10 (2009), s. 1, 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Území hlavního města leží na jedenácti říčních terasách / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 216 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve / Dopita, Miloslav -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 102-111
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch / Hruška, Jiří -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace / Frantál, Bohumil -- In: Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálncíh vědách. -- S. 289-296
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Územní ochrana - vrchol pyramidy / Čeřovský, Jan, 1930- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 62, č. 4 (2007), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Územní plán a těžba nerostných surovin / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Uzemni systemy ekologicke stability / Bucek, A., Lacina, Jan -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 7, zvlastni vydani (1993), s. 1-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava / Müller, Karel, Müllerová, J. -- In: Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze -- s. 54-56
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles / Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1990), s. 26-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Užitá geofyzika při vyhledávání čedičových těles v severočeském hnědouhelném revíru / Leitmann, Josef, Řehoř, Michal -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 203-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Užitečná geografie - vize použitelnosti fyzické geografie / Kolejka, Jaromír, Svatoňová, H. -- In: Geografické aspekty středoevropského prostoru -- S. 24-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Užití cínu, jeho produkce a pozice na světovém trhu a možnosti dalšího zefektivnění úpravy cínových rud / Veselý, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 5 (1987), s. 143-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav / Stehlík, Filip -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Užití metod shlukové analýzy při kvalitativním zpracování karotážních dat / Kaláb, Zdeněk, 1959-, Kobr, Miroslav, 1940-, Šarmanová, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1986, č. 3 (1988), s. 325-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS / Jedlička, Karel, Mentlík, Pavel, 1971- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 223-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 53-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG