Listování
od 

Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013 / Kořínek, Robert, 1943-, Kukutsch, Radovan, 1980-, Žůrek, Petr, 1951- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. mimoř.č. (2013), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geotemometrie v krystaliniku kohútskej zóny veporika / Bezák, Vladimír -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 133-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky gravimetrické slapové stanice Pecný / Brož, Jaroslav, Šimon, Zdeněk -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě / Benada, Stanislav, Blažej, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 257-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hydrogeochemického a atmogeochemického výzkumu na Uhlířskojanovicku / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 236-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hydrogeologického a inženieskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n.p., za posledných 15 rokov / Struňák, Vojtech -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 5 (1984), s. 444-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd neovulkanitov Vihorlat-Popričný / Medveď, Juraj, Žák, Andrej -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela / Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1992), s. 50-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník) / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Kuklová, Květoslava, Řezníček, Vladimír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky intenzifikačních prací prováděných na PZP Lobodice v letech 1994-1997 / Obruča, Miiroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 42, č. 3 (1997), s. 205-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika / Eliáš, Karol, Ferenčíková, Elígia, Garaj, Martin, Hašková, Anna, Határ, Jozef, Kovářová, Anna, Repčok, Ivan, Rúčka, Ivan, Sládková, Magdaléna -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Roč. 15 (1992), s. 29-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komplexného výskumu súboru vybraných vzoriek granitoidov západných Karpát / Cambel, Bohuslav, 1919-2006 -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město / Daňko, Ján, Pavlík, I., Rejl, Luboš, 1940- -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi / Reichmann, František, Rozsypal, Alexandr, Schovánek, Pavel -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komplexního geochemicko-ložiskového výzkumu v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu / Marešová, Zdeňka -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1984, č. 4 (1986), s. 404-411
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno / Dobeš, Miroslav, Exner, Jiří, Matouš, Josef -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 312-318
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov / Dyk, Vladimír, Trachtulec, Jan, Trýzna, Pavel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1990), s. 44-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu / Halíř, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1999), s. 5-14, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998 / Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)