Listování
od 

Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru / Holub, Milan, Hušpauer, M., Mikuš, Miloslav -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 143-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pÔdy (Lokalita ŠTÚROVÁ, Žitný ostrov, Slovensko) / Břízová, Eva, Pišút, Peter -- In: Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10 -- ISBN 978-80-89128-79-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pôdy (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko) / Břízová, Eva, Pišút, Peter (2011) -- In: Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Monografie -- ISBN 978-80-89128-90-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry / Muška, Peter, Vozárová, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 81 (1984), s. 183-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve / Bucha, Václav, Elznic, Antonín, Horáček, Josef, Malkovský, Miroslav, 1927-, Pazderková, Anna -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky paleontologického studia neolitických ozdob z lokality Vedrovice (kultura s lineární keramikou) / Hladilová, Šárka -- In: Hašek V., Nekuda R., Unger J., eds.: Ve službách archeologie III. -- ISBN 80-7275-029-1 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Výsledky paleontologických výzkumů na lokalitě Horní Kalná v podkrkonošské pánvi / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis -- Č. 17 (1982), s. 5-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989 / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013 / Fraštia, Milan, Řehoř, Michal, Šafářová, Marcela -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2013), s. 24-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí) / Štelcl, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 139-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky petrofyzikálních rozborů z vrtů z oblasti Studienka / Nosterská, Marie -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 21-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov) / Štelcl, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky pôdnej geochemickej prospekcie z oblasti Rochoviec / Václav, Jozef -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 111-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem / Šmůla, Rudolf -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 8 (1994), s. 309-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky poloprevádzkovej skúšky na vrte BTH-1 v Tatranskej kotline / Štastný, Vladimír -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 155-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky povrchového průzkumu archeologických nalezišť ve vybrané oblasti Českého krasu / Matoušek, Václav, 1954- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí / Reichmann, František -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky prieskumu magnezitu na lokalite Miková-350 (Dúbravský masív pri Jelšave) / Zlocha, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 353-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky prieskumu mastencového ložiska Kokava-Sinec / Suchár, Anton, Švantnerová, Eva, Zlocha, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 555-557
Zdroj: ČGS (UNM)