Listování
od 

Výstavba železnorudného velkodolu v Senegalu / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 10 (1984), s. 298-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstižnost ukazatelů stupně prouhelnění na základě parametrických testů / Kessler, Miroslav Ferdinand, Němec, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 1 (1990), s. 8-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí / Strakoš, Tomáš -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- [1] s. S 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd / Borecká, Lenka, Hruška, Jakub, Jehlička, Jan, Machovič, Vladimír, Novotná, Miroslava, Sýkorová, Ivana, 1969-, Urban, Ondřej -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 171-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Vystupovanie mikroskopického zlata na ložisku Slovinky / Antal, Boris -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 165-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysvětlení vlivu vnitřního tlaku vzduchu na konstantu gravimetru Worden / Chán, Bohumil, Diviš, Karel, Tobyáš, Vladimír -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 179-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysvětlivky a komentář k mapám paleoreliéfu karbonu, mocnosti pokryvu a typologie pokryvných útvarů / Martinec, Petr -- In: Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí -- s. 17-32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vysvětlivky a komentář k mapám vlivu poddolování s poklesy dobývání za léta 1961-1989, 1961-1999 a 1990-1999 / Hortvík, Karel -- In: Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí -- s. 47-62
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody / Schejbalová, Božena -- In: Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí -- s. 33-46
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vyšehořovice bei Český Brod : eine Weltbekannte Fundstelle von Pflanzen aus der Kreide
Vyšehořovice u Českého Brodu : světově proslulé naleziště křídové flóry / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 15 (1986), s. 15-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Výška výronové plochy u studní / Jahoda, Karel -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics. Vodohospodársky časopis -- Roč. 41, 2/3 (1993), s. 114-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vyšší klasifikace paleozoických gastropodů odvozená z ontogeneze jejich rané schránky
Vyšším využitím druhotných surovin ve sklářství za úsporu paliv, energie a devizových prostředků / Dusil, Josef -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 32, č. 5 (1982), s. 109-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Vytěžitelné zásoby a těžební ztráty / Bradáčová, Jitka, 1941-, Šeděnka, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 5 (2003), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Vytěžitelné zásoby černouhelných ložisek ČSSR / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 253-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů / Hrazdíra, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití / Čermák, Petr, Jarošová, Ingrid, Měsková, Lenka, Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 10 (2000), s. 8-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve / Čermák, Petr, 1946-, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Šafářová, Marcela -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2002), s. 5-17, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)