Listování
od 

Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové / Czudek, Tadeáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16 (2009), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj reliéfu severovýchodní části Rychlebských hor / Štěpančíková, Petra -- In: Geomorfologický sborník 6 - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- S. 52-53
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua / Šebesta, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua / Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP / Kohoutová, Jana, Milič, Jiří -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1992), s. 70-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf / Břízová, Eva, Čejka, Tomáš, Pišút, Peter -- In: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu / Břízová, Eva -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj říční sítě Moravského krasu / Kalenda, Pavel, Kučera, Jaroslav, Mravec, P. -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické -- Roč. 90, - (2005), s. 171-189
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj říční sítě Moravského krasu / Kalenda, Pavel, Kučera, Jaroslav, Mravec, Pavol -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 171-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 47-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík / Rojík, Petr -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat / Vacek, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2010 (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle / Kratochvíl, Miloš -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj sedimentů karbonského akrečního klínu moravskoslezské pánve / Kumpera, O., Martinec, Petr -- In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 125-166
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj severní části Moravského krasu v období kenozoika : jeskynní sedimenty a krasová morfologie
Vývoj složení láv v sukcesy odkryté na Úhošti (svrchní oligocén až spodní miocén, severovýchodní okraj Doupovských hor, Česká republika)
Vývoj služeb v malých moravských městech po roce 1990 / Kallabová, Eva, Vaishar, Antonín -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 106, č. 4 (2001), s. 251-269
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách / Lhotský, Pavel -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 67 (1988), s. 37-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2 / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 2 (1999), s. 35-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vývoj soutokové oblasti Labe a Orlice / Minaříková, Dagmar -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 19 (1989), s. 105-128
Zdroj: ČGS (UNM)