Listování
od 

Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou (Research of the Jizera River floodplain in the surroundings of Benátky n. Jizerou) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Marek, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti / Fečko, Peter, 1960-, Hofrichterová, Libuše, 1945-, Hudeček, Vlastimil, 1953-, Kaloč, Miroslav, Kryl, Václav, 1939-, Neustupa, Zdeněk, Novák, Josef, Palas, Miroslav, Petroš, Vladimír, 1938-, Řepka, Vlastimil, Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 563-569
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum v oblasti pulsujících vodních paprsků / Foldyna, Josef -- In: Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc -- S. 99-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku / Žebrák, Pavel -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21 -- Roč. 122 (1991), s. 29-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice / Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1992), s. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely / Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1991), s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování / Gvoždík, Libor, Holeček, Jan, Rukavičková, Lenka, Záruba, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlastností uhelných geokompozitů / Schellong, L., Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šňupárek, Richard, Zeman, Vladislav -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 54, č. 10 (2006), s. 35-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum vlivů poddolování pomocí fyzikálních modelů / Vencovský, Miloš -- In: Důlní měřičství a geologie při útlumu hornictví. 3. odborná konference -- s. 117-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výzkum vlivu zvýšené míry exploatace podzemních vod na tvorbu jejich zásob / Pour, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 170-172, 6 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum vrtů ropného pole East Baghdad v Iráku / Broul, Jaroslav, 1940-, Fries, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 3 (1986), s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum vulkanických hornin šternbersko-hornobenešovského pásma v letech 1978-1980 / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov) / Tomášková, Alice -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 66-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb v zastavěném území / Šňupárek, Richard -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 16, č. 2 (2007), s. 50-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok) / Kovanda, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 84-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum zemských slapů a jejich měření v ČSSR / Martinů, Zdeněk, Pícha, Jan, Skalský, Lumír -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 536-538
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička) / Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení / Lacina, Jan -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I -- ISBN 80-901844-9-9 -- s. 46-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení) / Lacina, Jan -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl -- s. 46-52
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitě Uzgruň v magurském flyši na Moravě / Bak, Marta, Bubík, Miroslav, Gedl, Przemyslaw, Mikuláš, Radek, Prokop, Jakub, Švábenická, Lilian, Uchman, Alfred -- In: 5. paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 80-88974-52-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)