Listování
od 

Význam montanisty Jana Jakuba Lutze / Štěpán, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam Moravského krasu / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Moravský kras - labyrinty poznání -- s. 297-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam morfostruktur při vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu v západních Karpatech
Význam některých méně známých fosiliferních lokalit pro stratigrafii jineckého souvrství v českém středním kambriu / Kordule, Vratislav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 37-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam nerostného složení jílů SHR pro prognózu jejich rozpojitelnosti / Rákosová, Marcela -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 3 (1983), s. 296-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam nerostných surovin pro lidskou společnost / Palas, Miroslav -- In: Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997 -- ISBN 80-7078-429-6 -- s. 5-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů / Taraba, Boleslav -- In: Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu -- Roč. 41, 11/2 (1993), s. 354-357
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Význam optimalizace zařízení pro efektivnost dělení materiálů pomocí vysokotlakého vodního paprsku / Hlaváč, Libor -- In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví -- s. 1-6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum / Korbel, Petr, Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam planktonických foraminifer pre poznanie biostratigrafie a paleoekológie terciéru v juhoslovenských kotlinách / Kantorová, Viera -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 57-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam pleistocenních sedimentů na lokalitě Růženin dvůr (Brno - Židenice II) pro stratigrafii brněncké kotliny
Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov) / Kadlec, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam povrchové těžby v kanadském energetickém hospodářství / Hojdar, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 1 (1988), s. 42-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy / Zelenka, Přemysl, 1950- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 8 (2009), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy / Klein, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 217-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam profesora G.C. Laubeho pro českou a evropskou paleontologii / Špinar, Zdeněk V. -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam profesora G.C. Laubeho pro poznání amonitů české křídy / Houša, Václav -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 83-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam prognózních zdrojů kamene na drcení ve středočeském kraji / Hašlar, Oldřich -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 176-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam Příbramě ve vývoji montánních věd a techniky / Majer, Jiří, 1922- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 1-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam přírodních hodnot Mladoboleslavska / Ložek, Vojen -- In: Příroda Mladoboleslavska -- s. 200-204
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ