Listování
od 

Vliv člověka na recentní procesy v jeskynním systému Javoříčko. / Faimon, Jiří (2001) -- In: Speleoterapie. Principy a zkušenosti -- ISBN 80-244-0346-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic / Jarošová, Lenka, Nývlt, Daniel, Sikorová, Jana -- In: 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt -- ISBN 80-210-3885-3 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv délky simulací na predikční meze čáry překročení maximálních průtoků / Beven, Keith, Blažková, Šárka -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 3-4 (1999), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace / Jehlička, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin / Buben, Jiří, Sklenář, Jan, Živor, Roman -- In: Sborník symposia Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S - Geotechnika a podzemní stavitelství. -- s. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry / Bochníček, Josef, Davídkovová, Hana, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 71-79
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv dočasného přerušení dobývání na indukovanou seizmicitu
Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody / Nešetřil, Kamil, Nol, Ondřej, Pacl, Aleš, Skořepa, Jaroslav -- In: Podzemná voda -- ISSN 1335-1052 -- Roč. 13, č. 2 (2007), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov / Fučík, Petr, 1975-, Hejzlar, Josef, Kvítek, Tomáš, 1950-, Lexa, Martin -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 8 (2006), s. 290-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování / Botula, Jiří, 1959-, Tichánek, František, 1949- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 587-592
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na chemismus půdní vody a hliníku na lokalitě Načetín v Krušných horách dlouhodobě ovlivněné acidifikací
Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd / Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Oulehle, Filip -- In: Lesnický výzkum v Krušných horách -- ISBN 80-86461-66-1 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv důlně-geologických podmínek na predispozici vzniku plynodynamických jevů / Keclík, Ladislav, Šmíd, Miroslav -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 111-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí / Mašek, Dalibor, Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Večeřa, Josef -- In: Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost) -- ISBN 80-7075-630-6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši / Schwalbová, Jarmila -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2010), s. 44-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí / Dirner, Vojtech, 1953-, Madaj, Štefan -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 227-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv důlní seizmicity na povrchové objekty v oblastech s hlubinnou těžbou / Kaláb, Zdeněk -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. 1 -- s. 41-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska / Smolík, Dušan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 15, č. 9 (1990), s. 545-550
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv důlních vod na povrchové toky / Vokáčová, Jaroslava -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 6 (1986), s. 159-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv důlních vod na řeku Bílinu ve střední části SHR / Píša, Václav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 1 (1986), s. 28-36
Zdroj: ČGS (UNM)