Listování
od 

Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet / Křížek, Marek, 1974-, Treml, Václav, 1974- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 43 (2006), s. 45-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv buněčných organických látek produkovaných sinicí Microcystis Aeruginosa na úpravu vody
Vliv chemických hydrofobizačních prostředků na výměnu vlhkosti mezi póry pískovce a okolním prostředím / Handzelová, B., Martinec, Petr, Ščučka, Jiří, Vičarová, H. -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Construction Series -- Roč. 13, č. 1 (2013), s. 39-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most / Kovář, Martin -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv civilizace na přirozený vývoj vegetace (pylová analýza) / Břízová, Eva -- In: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion 99 -- ISBN 80-7040-353-5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí / Klika, Z., Kurková, M., Martinec, Petr -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 50, č. 8 (2002), s. 3-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí / Klika, Zdeněk, 1943-, Kurková, Monika, Martinec, Petr, 1942- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 8 (2002), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv čiřících bentonitů na obsahy stopových prvků ve vínech / Kment, Petr, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Vinařský obzor -- ISSN 1212-7884 -- Roč. 96, č. 10 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko) / Břízová, Eva, Szwarczewski, Piotr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko) / Břízová, Eva, Szwarczewski, Piotr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 57-59, Příl. VIII
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv člověka na recentní procesy v jeskynním systému Javoříčko.
Vliv člověka na recentní procesy v jeskynním systému Javoříčko. / Faimon, Jiří (2001) -- In: Speleoterapie. Principy a zkušenosti -- ISBN 80-244-0346-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic / Jarošová, Lenka, Nývlt, Daniel, Sikorová, Jana -- In: 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt -- ISBN 80-210-3885-3 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv délky simulací na predikční meze čáry překročení maximálních průtoků / Beven, Keith, Blažková, Šárka -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 3-4 (1999), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace / Jehlička, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin / Buben, Jiří, Sklenář, Jan, Živor, Roman -- In: Sborník symposia Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S - Geotechnika a podzemní stavitelství. -- s. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry / Bochníček, Josef, Davídkovová, Hana, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 71-79
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv dočasného přerušení dobývání na indukovanou seizmicitu
Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody / Nešetřil, Kamil, Nol, Ondřej, Pacl, Aleš, Skořepa, Jaroslav -- In: Podzemná voda -- ISSN 1335-1052 -- Roč. 13, č. 2 (2007), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov / Fučík, Petr, 1975-, Hejzlar, Josef, Kvítek, Tomáš, 1950-, Lexa, Martin -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 8 (2006), s. 290-294
Zdroj: ČGS (UNM)