Listování
od 

Vliv dočasného přerušení dobývání na indukovanou seizmicitu
Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody / Nešetřil, Kamil, Nol, Ondřej, Pacl, Aleš, Skořepa, Jaroslav -- In: Podzemná voda -- ISSN 1335-1052 -- Roč. 13, č. 2 (2007), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov / Fučík, Petr, 1975-, Hejzlar, Josef, Kvítek, Tomáš, 1950-, Lexa, Martin -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 8 (2006), s. 290-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování / Botula, Jiří, 1959-, Tichánek, František, 1949- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 587-592
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na chemismus půdní vody a hliníku na lokalitě Načetín v Krušných horách dlouhodobě ovlivněné acidifikací
Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd / Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Oulehle, Filip -- In: Lesnický výzkum v Krušných horách -- ISBN 80-86461-66-1 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv důlně-geologických podmínek na predispozici vzniku plynodynamických jevů / Keclík, Ladislav, Šmíd, Miroslav -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 111-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí / Mašek, Dalibor, Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Večeřa, Josef -- In: Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost) -- ISBN 80-7075-630-6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši / Schwalbová, Jarmila -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2010), s. 44-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí / Dirner, Vojtech, 1953-, Madaj, Štefan -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 227-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv důlní seizmicity na povrchové objekty v oblastech s hlubinnou těžbou / Kaláb, Zdeněk -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. 1 -- s. 41-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska / Smolík, Dušan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 15, č. 9 (1990), s. 545-550
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv důlních vod na povrchové toky / Vokáčová, Jaroslava -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 6 (1986), s. 159-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv důlních vod na řeku Bílinu ve střední části SHR / Píša, Václav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 1 (1986), s. 28-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv dusíkatých hnojiv na kvalitu podzemních vod / Vrba, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 7 (1986), s. 194-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv dusíkatých hnojiv na znečištění vod / Husák, Karel -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 1 (1986), s. 28-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry / Červený, Vlastislav, 1932-, Pšenčík, Ivan -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 87-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv erozí a klasických žil ve slojích na těžbu / Pešek, J., Sýkorová, Ivana -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- S. 139-144
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy / Langhammer, Jakub, 1969- -- In: Krajinotvorné programy -- ISBN 80-7212-307-6 -- s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti / Pešek, Jiří, 1936- -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)