Listování
od 

Vliv hmotnosti navážky na chyby stanovení složky vyvolané heterogenitou vzorku / Dempír, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv hnojení kejdou prasat na biodegradaci ropných produktů v půdě / Bauer, František, Boháček, Zbyněk, Římovský, Karel -- In: Biodegradace III. Sborník semináře -- ISBN 80-7080-374-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru / Maníček, J., Schejbalová, Božena -- In: Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 2 -- s. 193-199
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv hornické činnosti na výskyt seizmických dějů v jámovém ohradníku dolu Kladno-Mayrau
Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů / Boháček, Zbyněk, Kovářová, Miroslava, Müller, Pavel, Sulovský, Petr, Toul, Jan, Zeman, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 124-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi / Berka, Vladimír -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1993), s. 49-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv hydrologických procesov v povodí na dynamiku dusičnanov v povrchovej vode
Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí / Hemerka, Gerhard, Kasprzak, Klaudius -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 4 (1991), s. 123-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí / Martinec, Petr, 1942-, Střelec, Tomislav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 7 (1992), s. 224-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv hystereze retenční křivky na predikci dynamiky půdní vody
Vliv imisí na chemické složení lesních půd / Veselý, Josef -- In: Lesnictví -- Č. 5 (1987), s. 385-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv ionizujícího záření na fyzikální vlastnosti drahých kamenů / Bauer, Jaroslav, Brožek, Vlastimil -- In: Český granát a drahé kameny v ČSSR -- s. 79-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009 / Hanslík, Eduard, Hudcová, Hana, Ivanovová, Diana -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. 4 (2010), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv kapilárního sání a jeho sezónních změn na stabilitu násypů / Boháč, Jan -- In: 30. konference Zakládání staveb -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Vliv karbonátových rovnováh na destrukci jemných sintrových forem / Faimon, Jiří, Zajíček, Petr -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok / Buchtele, Josef, 1936-, Cissé, Yousouff, Krásný, Jiří -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 7 (1999), s. 135-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů / Hanel, Martin -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 49, č. 2 (2007), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců / Šráček, Ondřej -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 11 (2006), s. 650-651
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů / Novotný, J., Rybář, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- -, č. 3 (2005), s. 13-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů / Novotný, Jan, Rybář, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2005), s. 13-28, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)