Listování
od 

Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě / Čúzová, Kateřina, Kříž, Hubert -- In: Conference Proceedings Toxic Organic Compouds in the Environment -- s. 277-281
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv osamocených antropogenních vodičů na měření metodou DEMP / Novák, Petr (2003) -- In: Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební -- ISBN 80-248-0499-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Vliv oteplování na chemismus vod šumavských jezer / , , Kopáček, Jiří, Majer, Vladimír -- In: Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference -- S. 95-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Kugler, Josef, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Veselý, Václav -- In: Ovzduší'99. Book of Abstracts. -- s. 133-138
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv PCE superplastifikátorů na směsi cementu s vápencem / Boháč, Martin, Staněk, Theodor, Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd / Kodeš, V., Kodešová, R., Žigová, Anna -- In: Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů -- s. 103-106
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost / Fečko, Peter, 1960-, Ovčaří, Pavla, Pečtová, Iva, Tora, Barbara -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 10 (2005), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv pilířů v nadloží na seismicitu indukovanou při jejich podrubávání / Konečný, Petr -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3 -- s. 171-179
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv plošného odovodňování na podzemní vody / Dvořák, Pavel -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 39, č. 10 (1989), s. 253-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv počtu odebraných vzorků na výsledný obsah popela a vody v surovém uhlí a meziproduktu / Pečinka, Drahomír, Vaňková, Jarmila -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 7-8 (1984), s. 288-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje / Svoboda, Miroslav -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 107-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: 10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků -- s. 237-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru / Smolík, Dušan, 1931- -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 2 (1984), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv polohy měřicích elektrod na registraci vlastních potenciálů
Vliv porozity a struktury sedimentárních hornin na jejich plynopropustnost / Fialová, Věra, Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc -- s. 56-61
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod / Rosendorf, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 1 (1999), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv pozdně orogenních struktur na regionální geometrii basementu: příklad z krystalinika Hrubého Jeseníku, Česká republika
Vliv procesů vyvolaných inverzemi geomagnetického pole Země na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu / Houša, Václav, Krs, Miroslav, Pruner, Petr -- In: Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993 -- ISBN 80-85368-65-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv propouštění elektrického proudu výplachem na měření vlastních potenciálů