Listování
od 

Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost / Fečko, Peter, 1960-, Ovčaří, Pavla, Pečtová, Iva, Tora, Barbara -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 10 (2005), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv pilířů v nadloží na seismicitu indukovanou při jejich podrubávání / Konečný, Petr -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3 -- s. 171-179
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv plošného odovodňování na podzemní vody / Dvořák, Pavel -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 39, č. 10 (1989), s. 253-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv počtu odebraných vzorků na výsledný obsah popela a vody v surovém uhlí a meziproduktu / Pečinka, Drahomír, Vaňková, Jarmila -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 7-8 (1984), s. 288-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje / Svoboda, Miroslav -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 107-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: 10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků -- s. 237-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru / Smolík, Dušan, 1931- -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 2 (1984), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv polohy měřicích elektrod na registraci vlastních potenciálů
Vliv porozity a struktury sedimentárních hornin na jejich plynopropustnost / Fialová, Věra, Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc -- s. 56-61
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod / Rosendorf, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 1 (1999), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv pozdně orogenních struktur na regionální geometrii basementu: příklad z krystalinika Hrubého Jeseníku, Česká republika
Vliv procesů vyvolaných inverzemi geomagnetického pole Země na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu / Houša, Václav, Krs, Miroslav, Pruner, Petr -- In: Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993 -- ISBN 80-85368-65-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv propouštění elektrického proudu výplachem na měření vlastních potenciálů
Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních / Valenta, Petr, 1959-, Valentová, Jana, 1959- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 1 (2006), s. 58-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv protestantských sdružení poroste : o tom, co zbývá z času, o koni, který potřebuje zrní, a slušnosti v tureckých slumech [Rozhovor] / Mamula, J. -- In: Evangelický časopis Český bratr (Překlady bible) -- Roč. 84, č. 1 (2008), s. 16-19
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů / Kužílek, Vladimír, Lochovský, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. 1 (2010), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém / Eckhardt, Pavel, Fuksa, Josef K., Lochovský, Petr, Nesměrák, Ivan, Randák, Tomáš, 1975-, Rudiš, Miroslav, Soldán, Přemysl -- In: Projekt Labe IV : 2003-2006 -- ISBN 80-85900-67-X -- s. 95-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv průmyslu na aeromagnetický obraz Liberce a okolí / Rous, Ivan, Šalanský, Karel -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 23 (2003), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše) / Hanák, Jaromír, Mrázová, Štěpánka, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí / Dorda, Petr, Duroň, Jan, Kachlík, Rostislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 3 (2004), s. 24-29
Zdroj: ČGS (UNM)