Listování
od 

Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky / Malec, Jan, Rezek, Karel, Štěpán, Václav -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982 / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí; Bulletin referátů z konference -- S. 103-112
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 55-69
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Huth, Radan, Pokorná, Lucie -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 98-105
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš / Janásková, Barbora -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 113, č. 2 (2008), s. 154-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv snížení atmosférické depozice na půdu a půdní roztoky na lokalitě vystavené dlouhodobé acidifikaci
Vliv sodných živců na barevnost keramických výrobků / Lubina, Otomar, Šeba, Petr, Vtělenský, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 196
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv solí a mikroflóry vlhkého zdiva na sanační omítky / Gregerová, Miroslava, Zapletalová, Martina -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- Roč. 3/12, č. 3 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku / Blecha, Martin, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 102-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí / Hroch, Zdeněk -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci / Lhotský, Jiří -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 4 (1999), s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách / Borůvka, Luboš, 1969-, Bradová, Monika, Drábek, Ondřej, Němeček, Karel, Nikodem, Antonín, Šebek, Ondřej, Tejnecký, Václav -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu / Schejbal, Ctirad -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 115-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary / Novotný, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů / Čížková, Věra, Horychová, Ilona, Matějka, Dobroslav, Švecová, Milada (2008) -- In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání -- ISBN 978-80-7290-384-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina) / Šťastný, Václav -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 189-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice / Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2003), s. 51-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech / Suchý, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv sulfátového aerosolu na zemské klima / Novák, Martin, 1959- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 5 (1994), s. 167-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv superplastifikátorů na bázi polycarboxylatetheru na směsi portlandského cementu s vápencem / Boháč, Martin, Staněk, Theodor, Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF