Listování
od 

Vliv sodných živců na barevnost keramických výrobků / Lubina, Otomar, Šeba, Petr, Vtělenský, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 196
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv solí a mikroflóry vlhkého zdiva na sanační omítky / Gregerová, Miroslava, Zapletalová, Martina -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- Roč. 3/12, č. 3 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku / Blecha, Martin, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 102-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí / Hroch, Zdeněk -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci / Lhotský, Jiří -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 4 (1999), s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách / Borůvka, Luboš, 1969-, Bradová, Monika, Drábek, Ondřej, Němeček, Karel, Nikodem, Antonín, Šebek, Ondřej, Tejnecký, Václav -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu / Schejbal, Ctirad -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 115-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary / Novotný, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů / Čížková, Věra, Horychová, Ilona, Matějka, Dobroslav, Švecová, Milada (2008) -- In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání -- ISBN 978-80-7290-384-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina) / Šťastný, Václav -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 189-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice / Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2003), s. 51-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech / Suchý, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv sulfátového aerosolu na zemské klima / Novák, Martin, 1959- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 5 (1994), s. 167-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv superplastifikátorů na bázi polycarboxylatetheru na směsi portlandského cementu s vápencem / Boháč, Martin, Staněk, Theodor, Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vliv školních vzdělávacích programů na modernizaci zeměpisu na základních školách / Klímová, Alžběta -- In: Geografické rozhledy -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 22, č. 1 (2012), s. 18-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné / Hrubešová, E., Kořínek, R., Marek, R., Stolárik, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 1 (2008), s. 241-246
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti / Konečný, Pavel, Sitek, Libor -- In: 1. Česko-polské geomechanické sympozium -- s. 48-50
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory / Kopačková, Veronika, Pécskay, Zoltán, Rajchl, Michal, Rapprich, Vladislav, Šebesta, Jiří -- In: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3 -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory / Kopačková, Veronika, Pécskay, Zoltán, Rajchl, Michal, Rapprich, Vladislav, 1979-, Šebesta, Jiří -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve / Špičáková, Lenka, Uličný, David -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)