Listování
od 

Vliv superplastifikátorů na bázi polycarboxylatetheru na směsi portlandského cementu s vápencem / Boháč, Martin, Staněk, Theodor, Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vliv školních vzdělávacích programů na modernizaci zeměpisu na základních školách / Klímová, Alžběta -- In: Geografické rozhledy -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 22, č. 1 (2012), s. 18-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné / Hrubešová, E., Kořínek, R., Marek, R., Stolárik, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 1 (2008), s. 241-246
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti / Konečný, Pavel, Sitek, Libor -- In: 1. Česko-polské geomechanické sympozium -- s. 48-50
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory / Kopačková, Veronika, Pécskay, Zoltán, Rajchl, Michal, Rapprich, Vladislav, Šebesta, Jiří -- In: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3 -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory / Kopačková, Veronika, Pécskay, Zoltán, Rajchl, Michal, Rapprich, Vladislav, 1979-, Šebesta, Jiří -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve / Špičáková, Lenka, Uličný, David -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv tektoniky a kompakce na vývoj jezerního deltového systému: miocén oherského riftu, ČR
Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu / Ptáček, Jiří, Sojka, Radislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geomechanika -- s. 1-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv tenkých, draslíkem bohatých žil na regionální gamaspektrometrický obraz draslíkem chudého vulkanického komplexu: příklad z vulkanického komplexu Doupovských hor, SZ České republiky
Vliv tepelného namáhání na interakci moravské droby s vodou / Handzelová, B., Martinec, Petr, Ščučka, Jiří, Vičarová, H. -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Construction Series -- Roč. 13, č. 1 (2013), s. 31-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv teploty a hydratace na soprční vlastnosti bentonitu při dlouhodobém experimentu Mock-Up-CZ.
Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Pivodová, Kateřina -- In: Acta Mechanica Slovaka -- Roč. 10, č. 1 (2006), s. 283-288
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv teploty spalování na mineralogické složení a obsah stopových prvků v popílku
Vliv terasování svahů na fyzikální vlastnosti skořicových půd v Kirgizii / Žigová, Anna -- In: Zemědělská technika -- Roč. 45, č. 1 (1999), s. 9-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu, v Zambii
Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny / Cetkovský, Stanislav, Halas, Petr, Lacina, Jan -- In: Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody -- S. 21-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří / Kinský, Jiří -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 8 (1986), s. 494-500
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti / Grycz, David, Kuchovský, Tomáš, Říčka, Adam -- In: 10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vliv těžby na životní prostředí / Cílek, Václav, Udrych, P., Zavadil, V., Žáček, Vladimír (2006) -- In: Dobývání uhlí na Kladensku-historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve