Listování
od 

Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny / Cetkovský, Stanislav, Halas, Petr, Lacina, Jan -- In: Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody -- S. 21-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří / Kinský, Jiří -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 8 (1986), s. 494-500
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti / Grycz, David, Kuchovský, Tomáš, Říčka, Adam -- In: 10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vliv těžby na životní prostředí / Cílek, Václav, Udrych, P., Zavadil, V., Žáček, Vladimír (2006) -- In: Dobývání uhlí na Kladensku-historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve -- s. 603-620
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí / Skácel, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 11 (1992), s. 341-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí / Holub, Milan -- In: Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava). -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 13 (1998), s. 42-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost / Routa, Miloš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2008), s. 10-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv těžby uhlí na životní prostředí / Havrlant, M., Martinec, Petr -- In: Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru -- s. 428-441
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 101
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí / Ekert, Vladimír, Slezák, Jan -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 109-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv topografie na výnosech a parametrech půdy
Vliv topografie terénu a hustotních nehomogenit na pole napětí litosféry / Hübner, Miloš, Trešl, Jiří, Vyskočil, Vincenc -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 129-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv tvarotvorných faktorů na morfologii vrás v krkonošském krystaliniku
Vliv typu růstového faktoru na fenotyp subpopulací a kinetiku CD34+ buněk v periferní krvi a štěpech periferních kmenových buněk pacientů s non-hodgkinskými lymfomy indikovaných k autologní t.k / Čoupek, Petr, Hrabčáková, Věra, Klabusay, Martin, Lysák, Daniel, Mayer, Jiří, Navrátil, Milan -- In: Časopis lékařů českých -- ISSN 0008-7335 -- Roč. 147, č. 6 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin / Kajzar, Vlastimil, Staněk, František, 1956- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 2 (2005), s. 79-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv typu škrobu na mikrostrukturu a vlastnosti oxidové keramiky připravené zpevněním škrobem / Černý, Martin, Gregorová, E., Pabst, W., Týnová, E. -- In: Príprava keramických materiálov -- s. 81-85
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace / Musial, Petr -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 7 (1992), s. 243
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv uložených odpadů na životní prostředí / Drabina, Kamil -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin -- s. 135-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče / Kabelková, Ivana, 1963-, Nábělková, Jana, 1971-, Stránský, David, 1972-, Šťastná, Gabriela, 1976- -- In: Čistírenské listy -- Č. 3 (2006), s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)