Listování
od 

Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska / Staněk, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 2 (1999), s. 211-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výběru interpolační metody na přesnost výsledku výpočtu zásob uhelného ložiska
Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe / Eckhardt, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 51, č. 1 (2009), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výchozích hornin na mineralogické složení a textury greisenů / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 81-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výměnných kationtů na vazbu iontů těžkých kovů kaolinitem, illitem a montmorillonitem / Borovec, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 81-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výsadeb kosodřeviny na mikroklima, vegetaci a půdy arkto-alpinské tundry v Krkonošském národním parku
Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku / Duffková, Renata, Kvítek, Tomáš, 1950-, Tachecí, Pavel, 1972-, Zajíček, Antonín -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 8 (2013), s. 274-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 253-260
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování. / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vliv vzestupu dolování na hospodářské poměry města Příbramě na sklonku 18. století / Hofmann, Gustav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 84-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří / Skořepová, Jiřina -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 303-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv zahřátí na mikrostrukturu komerční Mg slitiny AZ31 po mechanické úpravě
Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích / Bürgerová, Eva, Kroupa, Michael -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 5 (1988), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody / Herčík, Ladislav, Kadlecová, Renata, Koudelová, Lenka -- In: Podzemní vody ve vodoprávním řízení VII -- ISBN 978-80-02-02262-6 -- 50
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky / Judová, Petra -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 16 (2003), s. 13-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv zemětřesení s ohnisky v západních Čechách na svahy v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru / Knaislová, Dana, Mittag, Reinhard, Procházková, Dana, 1945-, Tobyáš, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 357-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost / Boháč, Jan, Metelková, Zdeňka -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 2 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Vliv změn vnitřního tlaku vzduchu na gravimetr Worden / Chán, Bohumil, Diviš, K., Tobyáš, Vladimír -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 40/82, č. 2 (1994), s. 23-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů / Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Časové změny půdních vlastností a jejich predikce : sborník abstraktů -- S. 85-85
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty / Šrámek, Jiří -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)