Listování
od 

Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví / Kadlec, Jaroslav, Kalicki, T., Rybníček, M., Stehlík, F., Světlík, Ivo, Svitavská-Svobodová, Helena -- In: Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty -- S. 21-21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody / Buchtele, Josef, 1936-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 8 (2013), s. 256-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci / Duffková, Renata, Zajíček, Antonín -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 4 (2009), s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš / Dvořák, Igor Jan, 1962-, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 30-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka / Nechvátal, M., Soukup, Mojmír, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 8 (2006), s. 285-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí / Cetkovský, Stanislav, Frantál, Bohumil, Kunc, J. -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 42, č. 6 (2008), s. 307-312
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv vodních nádrží na životní prostředí / Kříž, Hubert, 1933- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 12 (1996), s. 379-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv volby funkcí útlumu na výsledky řešení pasternakovského modelu zeminy uvažujícího vliv primární konsolidace / Štěpánek, Petr -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 110-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vstupních parametrů na kvalitu geotechnických výpočtů / Škopek, Jiří, 1922-2005 -- In: Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb -- s. 214-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska / Staněk, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 2 (1999), s. 211-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výběru interpolační metody na přesnost výsledku výpočtu zásob uhelného ložiska
Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe / Eckhardt, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 51, č. 1 (2009), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výchozích hornin na mineralogické složení a textury greisenů / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 81-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výměnných kationtů na vazbu iontů těžkých kovů kaolinitem, illitem a montmorillonitem / Borovec, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 81-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výsadeb kosodřeviny na mikroklima, vegetaci a půdy arkto-alpinské tundry v Krkonošském národním parku
Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku / Duffková, Renata, Kvítek, Tomáš, 1950-, Tachecí, Pavel, 1972-, Zajíček, Antonín -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 8 (2013), s. 274-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 253-260
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování. / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vliv vzestupu dolování na hospodářské poměry města Příbramě na sklonku 18. století / Hofmann, Gustav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 84-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří / Skořepová, Jiřina -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 303-311
Zdroj: ČGS (UNM)