Listování
od 

Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování. / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vliv vzestupu dolování na hospodářské poměry města Příbramě na sklonku 18. století / Hofmann, Gustav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 84-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří / Skořepová, Jiřina -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 303-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv zahřátí na mikrostrukturu komerční Mg slitiny AZ31 po mechanické úpravě
Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích / Bürgerová, Eva, Kroupa, Michael -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 5 (1988), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody / Herčík, Ladislav, Kadlecová, Renata, Koudelová, Lenka -- In: Podzemní vody ve vodoprávním řízení VII -- ISBN 978-80-02-02262-6 -- 50
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky / Judová, Petra -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 16 (2003), s. 13-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv zemětřesení s ohnisky v západních Čechách na svahy v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru / Knaislová, Dana, Mittag, Reinhard, Procházková, Dana, 1945-, Tobyáš, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 357-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost / Boháč, Jan, Metelková, Zdeňka -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 2 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Vliv změn vnitřního tlaku vzduchu na gravimetr Worden / Chán, Bohumil, Diviš, K., Tobyáš, Vladimír -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 40/82, č. 2 (1994), s. 23-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů / Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Časové změny půdních vlastností a jejich predikce : sborník abstraktů -- S. 85-85
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty / Šrámek, Jiří -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv znečištění, klimatických změn a místních podmínek, na kvalitu povrchové vody v rašeliništi nížinného typu Thorne Moors, východní Anglie.
Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd / Müllerová, Hana -- In: Geochémia 2004, zborník referátov -- ISBN 80-88974-59-3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí / Novotný, J., Rybář, Jan -- In: Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003 -- s. 209-214
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní / Novotný, Jan, Rybář, Jan (2003) -- In: Zakládání staveb -- ISBN 80-7204-304-8 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 130-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření / Martinec, Petr, Šňupárek, Richard, Zamarský, V. -- In: Sborník referátů z odborné konference "Průmyslová krajina". -- S. 128-136
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vlivy poddolování na ložisku Krásno / Farka, Ondřej -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 45-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Vlivy poddolování v důsledku těžby v jámovém ohradníku dolu Mayrau / Vencovský, Miloš -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 2 (1998), s. 53-55
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH