Listování
od 

Vliv zemětřesení s ohnisky v západních Čechách na svahy v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru / Knaislová, Dana, Mittag, Reinhard, Procházková, Dana, 1945-, Tobyáš, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 357-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost / Boháč, Jan, Metelková, Zdeňka -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 2 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Vliv změn vnitřního tlaku vzduchu na gravimetr Worden / Chán, Bohumil, Diviš, K., Tobyáš, Vladimír -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 40/82, č. 2 (1994), s. 23-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů / Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Časové změny půdních vlastností a jejich predikce : sborník abstraktů -- S. 85-85
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty / Šrámek, Jiří -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv znečištění, klimatických změn a místních podmínek, na kvalitu povrchové vody v rašeliništi nížinného typu Thorne Moors, východní Anglie.
Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd / Müllerová, Hana -- In: Geochémia 2004, zborník referátov -- ISBN 80-88974-59-3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí / Novotný, J., Rybář, Jan -- In: Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003 -- s. 209-214
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní / Novotný, Jan, Rybář, Jan (2003) -- In: Zakládání staveb -- ISBN 80-7204-304-8 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 130-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření / Martinec, Petr, Šňupárek, Richard, Zamarský, V. -- In: Sborník referátů z odborné konference "Průmyslová krajina". -- S. 128-136
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vlivy poddolování na ložisku Krásno / Farka, Ondřej -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 45-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Vlivy poddolování v důsledku těžby v jámovém ohradníku dolu Mayrau / Vencovský, Miloš -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 2 (1998), s. 53-55
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Huth, Radan, Kyselý, Jan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 77-81
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí / Grmela, Arnošt, Ides, David, 1971-, Rapantová, Naďa -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 161-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část / Martinec, Petr, Schejbalová, Božena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 51, č. 9 (2003), s. 5-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část / Martinec, Petr, 1942-, Schejbalová, Božena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 8 (2003), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část / Martinec, Petr, 1942-, Schejbalová, Božena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 9 (2003), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku / Horký, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R. -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- s. 69-75
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vločková slída / Chrt, Jiří, Zimmerhakl, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 92-97
Zdroj: ČGS (UNM)