Listování
od 

Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia / Gubač, Jozef, Reichwalder, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 10 (1982), s. 301
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv geologicko-ložiskových pomerov na ťažbu magnezitu na ložisku Dúbravský masív / Mathes, Ján -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 78-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv hrabového porastu na kvalitu odtěčených zražkových vod / Koníček, Alojz, Rončák, Peter -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 51-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv klímy na súčasné reliéfotvorné procesy v Tatrách / Midriak, Rudolf -- In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku -- Č. 24 (1983), s. 163-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv krasových hornín na režim odtoku na príklade Blatnického potoka vo Veľkej Fatre / Zaťko, Michal -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 21 (1983), s. 51-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny / Janočko, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 421-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv medzioperačného riadenia kvality v prevádzke lomu Polom na kvalitu dodávok vápenca pre hute / Dzurenda, Milan, Rolko, Peter -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 60, č. 12 (1982), s. 513
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier / Planderová, Eva -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Roč. 14 (1991), s. 73-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika / Bartalský, Boris, Radvanec, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 4 (1988), s. 307-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd / Jenčo, Marián, Rehák, Štefan -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 3 (1990), s. 280-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv petrogenézy na technické vlastnosti ryolitov / Čabalová, Darina -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 251-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv podzemných vôd na krajinnú štruktúru Ondavskej roviny / Hanušin, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 39, č. 4 (1987), s. 367-384, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát / Pospíšil, Lubomil, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám -- s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát / Pospíšil, Ľubomil, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 169-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín / Baliak, František, Malgot, Jozef -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 169-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv svahových pohybov na komunikačné stavby / Nemčok, Arnold -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 153-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv technológie prípravy vzoriek na ich chemické zloženie / Činčárová, Margita, Jakabská, Katarína -- In: Zborník vedeckých prác Vysokej školy technickej -- Roč. 1982 (1983), s. 309-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv tektoniky a litologického prostredia na vývoj Slovinsko-gelnických rudných žíl / Sasvári, Tibor -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 229-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu / Fečko, Peter, Paucová, Dana, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv tlakových podzemných vôd na vlhkostný režim pôp VSN / Harmoci, Jozef -- In: Vědecké práce 4 -- s. 29-36
Zdroj: ČGS (UNM)