Listování
od 

Vybrané aspekty malých měst ve venkovské krajině / Kallabová, Eva, Pokluda, František -- In: Venkovská krajina -- s. 57-61
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané aspekty těžby nerostných surovin v České republice v letech 1990-2006, vlivy ekonomické transformace a environmentální důsledky
Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic) / Dvořák, Petr -- In: Geografické informácie . 9 -- S. 18-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech / Pašek, Josef -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí / Hofírková, Sylvie, Kirchner, Karel, Martinát, Stanislav -- In: Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně -- s. 74-78
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily / Prouza, Vladimír, Žáčková, Eliška -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 99-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané hydrogeologické problémy ochrany Petržalky / Oslanec, Jozef, Repka, Tomáš -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 381-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Meteorologické zprávy -- Roč. 66, č. 3 (2013), s. 95-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané kvartérní sesuvné události v Nikaragujské vysočině (střední Amerika) / Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Havlíček, Pavel, Novotný, Roman -- In: 14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva, Nováková, Eva -- In: Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji -- S. 17-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané metody morfostrukturní analýzy / Štěpančíková, Petra -- In: Metody geografického výzkumu, přehled abstraktů z konference -- S. 20
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané metody morfostrukturní analýzy / Štěpančíková, Petra -- In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis -- ISSN 1213-7901 -- -, č. 13 (2007), s. 59-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané metody sledování současných geomorfologických procesů / Hartvich, Filip -- In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis -- ISSN 1213-7901 -- Roč. 15, - (2007), s. 47-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat / Podracký, Pavel -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané nové poznatky z mineralogie / Čech, František, 1929-1995 -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 6, č. 3 (1982), s. 47-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané otázky stability svahů a podzemních děl / Rybář, Jan -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 211-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh / Žďárský, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1988), s. 8-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů / Unucka, Jan -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 195-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané problémy metalogenetického vývoja Spišsko-gemerského rudohoria v súvislosti s novými geologickými údajmi / Varček, Cyril -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 166
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu / Šeděnka, Karel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)