Listování
od 

Vybrané metody morfostrukturní analýzy / Štěpančíková, Petra -- In: Metody geografického výzkumu, přehled abstraktů z konference -- S. 20
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané metody morfostrukturní analýzy / Štěpančíková, Petra -- In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis -- ISSN 1213-7901 -- -, č. 13 (2007), s. 59-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané metody sledování současných geomorfologických procesů / Hartvich, Filip -- In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis -- ISSN 1213-7901 -- Roč. 15, - (2007), s. 47-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat / Podracký, Pavel -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané nové poznatky z mineralogie / Čech, František, 1929-1995 -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 6, č. 3 (1982), s. 47-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané otázky stability svahů a podzemních děl / Rybář, Jan -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 211-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh / Žďárský, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1988), s. 8-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů / Unucka, Jan -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 195-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané problémy metalogenetického vývoja Spišsko-gemerského rudohoria v súvislosti s novými geologickými údajmi / Varček, Cyril -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 166
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu / Šeděnka, Karel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy / Brzák, Martin -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 109-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu / Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan -- In: Geotechnical Problems of Long-time Structures -- s. 225-230
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace / Litochleb, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 132-147
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 132-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny / Slavík, Ladislav -- In: 2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce -- s. 93-93
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny / Slavík, Ladislav, 1974- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané územní souvislosti bydlení s příklady ze sídlištních struktur / Kallabová, Eva -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 56, č. 4 (2004), s. 337-350
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník / Matouš, Karel -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 274-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané výsledky geomorfologického výzkumu na Šumavě v letech 2005-2007
Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha) / Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)